مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

مطالعه تهدیدات امنیّت ملّی، یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین موضوعات امنیتی هر کشوری محسوب می‌گردد که شناخت آنها امری ضروری برای مدیریت انواع گوناگون تهدیدات به ویژه تهدیدات سیاسی - امنیتی محسوب می گردد؛ از طرفی سرمایه اجتماعی با مؤلفه های اصلی خود از جمله آگاهی، اعتماد و مشارکت، یکی از نیازهای هر حکومت برای اداره جامعه و تحقق خواسته‌ها و مطلوبیت‌های حکمرانی جوامع امروزی می باشد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع و فقدان پژوهش های عمیق و کاربردی در این خصوص، محقق با هدف دستیابی به مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی ج.ا.ایران بر مبنای مؤلفه های سه گانه آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی ، اقدام به این پژوهش نموده است.
این تحقیق کاربردی- توسعه‌ای است که با استفاده از روش " نظریه مبنایی " انجام شده است؛ پژوهش حاضر جهت دستیابی به پاسخی مناسب ، مستندات و مبانی نظری مرتبط با موضوع فوق را جمع‌آوری و نظرات تخصصی خبرگان را از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از صاحب‌نظران این حوزه اخذ نموده و ضمن تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها، عوامل اثرگذار را در جهت تدوین مدل مورد نظر، استخراج نموده است. این مدل در قالب 115 شاخص، 35 مؤلفه و 3 بعد، تدوین و طراحی گردیده است که محقق پس از نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات در پایان پژوهش، پیشنهادات اجرایی و راهبردی متناسب با موضوع و یافته های تحقیق را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


 • امام خمینی(ره)، روح الله. (1382). صحیفه نور، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار امام(ره)
 • امام خامنه ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی درKhamenei.ir
 • افتخاری، اصغر، (1385)، کالبدشکافی تهدید،تهران: مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دانشگاه امام حسین(ع)
 • اکبری، امین، (1383)، نقش سرمایه­اجتماعی درمشارکت؛ بررسی تأثیر سرمایه­اجتماعی برمشارکت سیاسی­اجتماعی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ، دوره 1، شماره1
 • امیر انتخابی،شهرود،( 1390 )، پدیده شناسی سیاست راهبردی:فصلنامه دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 90- تهران: انتشارات دانشگاه آزاد تهران
 • بهرامی، فردین، (1381)، ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی، تهران: انتشارات نسیم البرز شماره 310
 • رزاقی، افشین،(1381 ) " نظریه‌های ارتباطات اجتماعی"، تهران، نشر پیکان.
 • طلوعی، محمود، (1372)، فرهنگ جامع سیاسی، تهران: نشر علم و سخن
 • عبدالله­خانی، علی، (1386)، تهدیدات امنیت ملی، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر
 • علوی تبار، علیرضا،(1388)، بررسی مدلی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها،یافته ‌های تجربی و راهبردها، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری.
 • فرهنگی،علی اکبر، صفرزاده،حسین (1385) "روشهای تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایا ن نامه نویسی"تهران انتشارات امیر کبیر.
 • مرادیان، محسن، (1385 درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات، تهران: انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • نباتی، عزت اله،(1389 )پدافند غیرعامل با رویکرد به حوزه تهدیدات، چاپ اول،تهران: انتشارات مرکز آموزش و پژوهش شهید صیاد شیرازی.
 •  Azar Edward E & Chung ,in Moon(1988). National security in the third world, Amnesty International Publishers, Princeton.
 • Boozan, Bari, (2010), People, states and fear: an agenda for international security studies in the post – cold war era, harvester wheatsheaf publication. London.
 • Collins, John M.(1974) "Grand Strategy: Principles and Practices," Naval War College Review: Vol. 27 : No. 2
 • Fukuyama, Francis (2006). The End of Order; Social capital and its preservation, Translated by Gholamabbas Tavassoli, Tehran, Hikayat Qalam Novin.