بررسی ظرفیت نمایشگاه های ملی در حمایت از تولید ملی (مورد مطالعه: نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

حمایت از تولید ملی یکی از ارکان اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است، لذا شناسایی راهکارها و ایده هایی که زمینه تقویت تولید ملی را فراهم آورد را میتوان در راستای تحقق این سیاستها دانست. نمایشگاه های ملی دارای ظرفیت های ویژه ای برای توسعه و ترویج امر تولید در عمده کشورها هستند در پژوهش حاضر که با رویکرد کتابخانه ای- پیمایشی انجام‌شده، ظرفیت های مختلفی که در یک نمایشگاه ملی برای حمایت از تولید داخل فراهم می شود، شناسایی شده است. سپس با پیمایش صورت گرفته در چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستائیان و عشایر که با رویکرد و شعار محوری تبیین نقش روستائیان و عشایر در تحقق سیاست های رونق تولید در تابستان 1398 برگزار شد، این ظرفیت ها به طور دقیق و موردی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای انجام این پژوهش، 194 پرسشنامه توسط غرفه داران نمایشگاه مذکور تکمیل گردید و در گام پایانی، تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از روش تاپسیس، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متاسفانه حدود نیمی از کارکردها در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر، نمره ای کمتر از 50 درصد را کسب کرده اند. بخش پایانی پژوهش حاضر به علت‌کاوی چرایی عدم استفاده مناسب از ظرفیت این نمایشگاه‌ها پرداخته شده است که پس از شناسایی این عوامل (در 19 مورد) به رتبه‌بندی آنها اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها


 • بررسی‌های بازرگانی (1376). نمایشگاه، فرصتی برای پیشبرد فروش. شماره 118.
 • توکلی، محمدجواد (1398). بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی. جستارهای اقتصادی ایران. سال 16، شماره 32، صص 89-119
 • حاجی علی‌اکبری, فیروزه؛ صدیقیان, نرگس (1398). شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان در انتخاب کالاهای تولید داخلی باهدف ارائه الگوی مصرفی کالاهای ایرانی (در راستای حمایت از تولید ملی). آینده‌پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت). دوره 30، شماره 117
 • حقیقی, محمد؛ قارلقی، ابراهیم؛ نیکبخت، فاطمه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی سالن‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی؛ موردمطالعه: نمایشگاه بین‌المللی تهران. مدیریت بازرگانی. دوره 3، شماره 3 (پیاپی 9)
 • دهقانی، عباسعلی؛ ناصح، داود (1398). معادل‌های برای مدل‌سازی نقش عوامل مختلف و بررسی سیاست‌های مؤثر جامعه برای دستیابی به رونق تولید. فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، 8.
 • زندوی، محدثه؛ بحرینی زاده، منیژه؛ اسماعیل‌پور، مجید (1394). بررسی تأثیر منابع شرکت‌های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری موردمطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین‌المللی بوشهر. تحقیقات بازاریابی نوین. سال پنجم، شماره 3.
 • سرمد سعیدی، سهیل؛ گیوریان، حسن (1379). کاربرد نمایشگاه در بازاریابی محصولات. تعاون. شماره 109. صص 37-32
 • سیف، الله مراد؛ حافظیه، علی‌اکبر. (1392). راهبردهای تجارت بین‌الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات راهبردی بسیج, 183.
 • شهبازی، کیومرث؛ موحدی، محمد؛ برومند، یونس (1397). رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری و تعمیم‌یافته. پژوهش‌نامه بازرگانی. شماره 88: 113-77
 • طاهرپورکلانتری، حبیب اله؛ میرظفرجویان، سید حسین (1387). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی (صادراتی). پژوهشنامه‌ی علوم‌انسانی و اجتماعی. 119
 • علی پور، وحیده؛ احمدی، پرویز؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ مشبکی، اصغر (1392). عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‌کننده - توزیع‌کننده در زنجیره توزیع از دیدگاه عرضه‌کنندگان. مدیریت بازرگانی. دوره 5، شماره 4: 60-43
 • علی‌پور، وحیده؛ جلالیان، سعید؛ قربانی، احسان (1397). بررسی عوامل مؤثر بر فرایند و میزان تحقق اهداف نمایشگاه‌های تجاری از دید غرفه‌داران. مدیریت بازرگانی. دوره 10، شماره 2
 • قربانی، رحیم؛ لعلی پور، اعظم (1393). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. بررسی‌های بازرگانی. شماره 64.
 • قربانی، رحیم؛ لعلی پور، اعظم (1393). برسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. بررسی‌های بازرگانی، 1.
 • کشکر، سارا؛ هنر، حبیب؛ فرجی، رضا (1394). نقش نمایشگاه بین‌المللی کالا و تجهیزات ورزشی در توسعۀ بازار این محصولات با تأکید برآمیختۀ بازاریابی ورزشی(5ps). مدیریت ورزشی. شماره 25.
 • کیخا، مصطفی؛ کیخا، مطهره. (1395). اقتصاد مقاومتی راهی برای رونق اقتصادی. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری, 1.
 • گودرزی، هوشنگ؛ وظیفه دوست، حسین؛ طبیبی، سید جمال‌الدین؛ نیکو مرام، هاشم (1398). طراحی مدل بهبود عملکرد نمایشگاه‌های تجاری در ایران: از دید غرفه‌داران. آینده‌پژوهی مدیریت. شماره 117.
 • محمدی حسین ( 1381 ). رشد تجارت خارجی از نتایج برگزاری نمایشگاه موفق است، تهران: مجله. بررسی‌های بازرگانی، ص 28
 • مرادپور، فرزاد؛ سیدی، میرهادی‌ (1397). نقدی بر کارکردهای حمایت‌های اقتضایی تجاری در حمایت از تولید ملی در ایران. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم‌انسانی. دوره 18، شماره 9 (پیاپی 61)
 • میرظفرجویان، سید حسین (1389). طراحی و غرفه‌آرایی نمایشگاه‌ها. وزارت بازرگانی، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.
 • ناظمی، شمس‌الدین؛ میرزایی، ملیحه (1385). بررسی اثر حضور شرکت‌های تولیدی در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی خراسان بر موفقیت تجاری آن‌ها. فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 213.
 • ناظمی شمس‌الدین، میرزاده ملیحه ( 1385 ). بررسی اثر حضور شرکت‌های تولیدی در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی استان خراسان بر موفقیت تجاری آن‌ها، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41 .243 – 213
 • امام خمینی (ره) (1368). صحیفه نور. جلد 14. چاپ پنجم 1389. تهران: دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره)
 • کاتلر، فیلیپ؛ کلر، کوین (1393). مدیریت بازاریابی. تهران: نص.
 • کردناییج، اسدالله (1396). تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت‌مدرس.
 • مدرس، شاهرخ (1386). کاربرد جهانی نمایشگاه‌ها. تهران: نشر کارور.
 • خامنه‌ای، سید علی؛ بیانات در دیدار کارگران و معلمان (14/02/1389)؛ بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه (08/01/1390)؛ بیانات در دیدار فعالان بخش‌های اقتصادی کشور (26/05/1390)؛ بیانات در دیدار دانشجویان (16/05/1391)؛ بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت (02/06/1391)؛ بیانات در حرم مطهر رضوی (01/01/1393)؛ بیانات در دیدار مسئولان نظام (16/04/1393)؛ بیانات در دیدار مردم اصفهان (26/08/1395)؛ نکات اقتصادی بیانات رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی (03/01/1396)؛
 • سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (29/11/1392): https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
 • Antonins, P.J. & Meckes, Kief. (2007). “Tow Challenges Facing Your Company in Fairs Future”. www.expo.org
 • Dallmeyer, Bob (2007). “Successful Exhibit Marketing”.  the Global Association of the Exhibition 01 Industry, p. 9
 • Kerin R, A Cron W (1987). “Assessing Trade Show Functions and Performance: An Exploratory Study. “Journal of Marketing, Vol. 51, p.
 • Luckhurst Kenneth (1951). “The Story of Exhibitions”, London, p.
 • Morrow SL (2002). “The Art of the Show”, second Ed, Dallas, pp. 9-11.
 • The Global Association of the Exhibition industry (2020).Global economic impact of exhibitions. available at: www.ufi.org/research