طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 (نویسنده مسئول)، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گداری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور بوده است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 17 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری عمومی و فرهنگی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شده است. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور از3 مضمون فراگیر: آسیب های سازمانی، کنشی و ساختاری ، 8 مضمون سازمان یافته اصلی، 6 مضوم سازمان یافته فرعی و در نهایت با 112 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


 •  استراوس، انسلم. کربین، جولیت.(1990)؛ مبانی پژوهش کیفی( فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای)، مترجم: ابراهیم افشار(1397)، تهران، نشر نی، چاپ هفتم.
 • اشتریان، کیومرث و خالقی پور، بشیر(1399) طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت­ها در سیاست­گذاری شهری، فصلنامه سیاست­ گذاری عمومی، دوره 6 ، شماره 3.
 •  ابن یا امینی، پریسا(1397) فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاست­گذاری فرهنگی، دیدگاه­های مقایسه­ای، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست­گذاری عمومی، دوره چهارم، شماره1.
 • بهشتی، سید صمد، (1399) بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن مطالعۀ شهروندان شهر سرپل‌‌‎ذهاب، سامانه مدیریت علمی، دوره31، شماره80.
 • تانزی، ویتو(1378)؛ مسأله‌ی فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد؛ ترجمه‌ی بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 150-149،  ص183-182.
 • خدری، ب.؛ محمدزاده‌مقدم، ع. و مؤمنی‌‎ماسوله، ف. (1395). «عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی شهرستان سنندج»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، س 16، ش 60.
 • خضری، محمد؛ (1384)تحلیل نهادی فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 29.
 • دانایی فرد، حسن(1387)، چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت
 • زادمهر، رامین(1396)، نقش فرهنگ‌سازمانی، تعهد و وفاداری سازمانی در مقابله با فساد اداری و مالی، فصلنامه مدیریت.
 • سلیمی، حسین (1382ش«سیاست پذیری فرهنگ»، در مجموعه مقالات همایش سیاست­گذاری و فرهنگ در ایران امروز. به کوشش مجید وحید، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 • سجادی، هانیه سادات و همکاران،(1394) بررسی سلامت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان، فصلنامه علمی پژوهش‌های سلامت‌محور – سال اول/ شماره 2، 124
 • شیخی، محمدحسین، (1390) عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن، فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال اول، شماره2، ص101
 • شهرام نیا، مسعود(13)، چلمانی، مرضیه، سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران دوران اصلاحات از منظر انتقادی، مجله علمی تخصصی پژوهش‌های سیاسی، سال اول، شماره دوم.
 • صالحی امیری٬ سید رضا٬(1385) مدیریت و منازعات قومی در ایران٬ تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
 • عباس زاده، میرمحمّد، (1369)  حرفه معلمی رضایت شغلی.، فصلنامه تعلیم تربیت، شماره1، 58-65.
 • عشایری، عطا و ذالفقار احمدی(1395)، تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر ساختار اداری در فساد اجتماعی، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ الگوی پایه پیشرفت؛ بیست ونهم و سی‌ام اردیبهشت.
 • غلامی، زهرا(1398) عوامل مؤثر در فساد اداری،پیامدها و راهکارهای مبارزه با آن، کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی.
 • کریمی، علی و همکاران(1398) مطالعه جامعه­شناختی ادراک از فساد اداری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در جوامع با فرهنگ خاص­گرایی (مورد مطالعه شهر خرم آباد(، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی، دوره دهم، شماره اول.
 • فلیک، اووه (1394)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه­ی هادی جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ هشتم.
 • گر، تد.رابرت.(1377)‌، چرا انسان­ها شورش می‌کنند، ترجمه علی مرشدی‌زاده، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مردانی، بیوک(1375)، سبب‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی واحد کرمانشاه.
 • نامور، احسان، (1397)  فساد اداری در سازمان، علل و پیامدها، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره4، شماره1.
 • نگهدار، بابک (1382). سیاست‌های فرهنگی کشورهای جهان. تهران: انتشارات ایلیا گستر
 • Monica-Violeta, Achim & Sorin, Borlea. (2020). Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering. Springer
 • Deniozos, Nikolaos & Vlados, Charis & Chatzinikolaou, Dimos. (2018). Corruption as form of economic crime and government effectiveness.  International Conference of Development and Economy
 • Arjon Schütte, Sofie(2017), The status of corruption research and its significance for those working in development cooperation, CMI - Chr. Michelsen Institute, https://www.cmi.no/news/1799-the-status-of-corruption-research-and-its
 • Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad (2001); with Amundsen & Sissener & Soreide; Corruption (A Review of Contemporary Research), Chr. Michelsen Institute.
 •  O Becker, S., Egger, P., & Seidel, T. (June 2008). Corruption Epidemics. University of Stirling, 1-18.
 • McShane, Karl; Nilsson, Johan. (2010, 8). DETERMINANTS OF CORRUPTION A STUDY OF ZAMBIAN MINISTRIES. DETERMINANTS OF CORRUPTION. Lund, Sweden: Department of Economics at the University of Lund