نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استاد تمام گروه مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

میزان تولید دانش و نوآوری های علمی رابطه مستقیمی با توسعه یافتگی جوامع دارد. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که بتوانند محصولات دانشی و یافته های علمی خود را دریک فرآیند منطقی به ثروت تبدیل کنند و منابع مورد نیاز خود را تامین نمایند می توانند در رشد و توسعه جامعه سهم داشته باشند. این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی بومی توسعه، دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد. از جمله شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران و تقویت بنیان تولید علم و فناوری می‌باشد. سوال اصلی پژوهش این است که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی چگونه می‌توان دستاوردهای دانشگاهی را به ثروت تبدیل نمود؟ برای جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر از مطالعات کتابخانه‌ای و تکنیک گروه توافق استفاده شده است. نمونه‌گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله برفی انجام شده است. در راستای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، پس از بررسی کارکردهای اصلی نهادهای میانجی در رابطه‌ی صنعت و دانشگاه، مشخص شد این کارکردها توسط سه نهاد میانجی یعنی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به طور فراگیر و کامل انجام نمی‌شود. به طور مشخص کارکرد واسطه گری و تسهیل ارتباطات طرفین عرضه و تقاضا و همچنین تأمین منابع مالی لازم در صنعت، تا حدودی دچار اختلال است. برای رفع این کاستی و اختلال پیشنهاد شده است، نقش بازار در تحلیل روابط صنعت و دانشگاه به عنوان یک نهاد میانجی مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


 • جهاندیده، محسن، ( 1384 ) ، تجاری سازی نتایج تحقیق، فصلنامه مدیریت و تحقیقات دفاعی، دانشگاه امام حسین(ع)، سال سوم، شماره 10.
 • دانایی فرد، حسن ؛ الوانی، مهدی ؛ آذر، عادل(1392)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار.
 • شفیعا، سعید، اصغری، حامد، عشریه، زهرا (1395) فراتحلیل پیوند صنعت ودانشگاه، نشریه صنعت دانشگاه سال نهم شماره 31،32 بهار وتابستان.
 • صمدی میارکلائی، حمزه و صمدی میارکلائی، حسین (1392) نظریه ها و الگوهای رابطه میان دانشگاه وصنعت در اقتصاد دانش­بنیان، فصلنامه رشد فناوری، سال نهم، شماره 35.
 • طاهری، علی (1398) طراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت استراتژیک در سازمان­های دولتی، پایان نامه دکترا، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • محمدهاشمی، زهرا (1396) ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی، فصلنامه رهیافت، شماره 66.
 • Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006) Entrepreneurial Universities and Technology Transfer: A Conceptual Framework for Understanding Knowledge-Based Economic Development, Journal of Technology Transfer, 31, pp. 175–188.
 • Carayannis, E.G., and Campbell, D.F.J., (2009) Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3), pp. 201-234.
 • Carayannis, E.G., & Campbell, D.F.J. (2010a) Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation, and Environment Relate to Each Other? a Proposed Framework for a Transdisciplinary analysis of Sustainable development and Social Ecology”, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), January-March, pp. 41-69,
 • Etzkowitz, H. (2003) Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Social Science Information, 42(3), pp. 293-338,
 • Etzkowitz, H. (2002) The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications, for Policy and Evaluation, Working paper (2002- 11),.
 • Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995) The Triple Helix---University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review, 14, pp. 14-19
 • Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000) The Dynamics of Innovation: From National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations”. Research Policy, 29(2), pp. 109-123.
 • Kuhlmann, S. , Arnold, E. (2001), RCN in the Norwegian Research and Innovation System, retrieved from https://ris.utwente.nl/ws/files/15070352/RCN_in_the_Norwegian_Research_and_Innovation_Syste_1_.pdf.
 • Leydesdorff, L. (2012a)The Triple Helix, Quadruple Helix, …, and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy?, Journal of the Knowledge Economy, 3(1).
 • Leydesdorff, L. & Cooke, P. (2005), Regional development in the knowledgebased economy: the construction of Journal of Technology Transfer, 31(1), pp. 5-15.
 • List, D. (2001). The Consensus Group Technique in Social Research. Field Methods, 13(3), 277–290.
 • OECD(1996a) The Knowledge-Based Paris.
 • OECD(1996b) New Indicators for the Knowledge –Based Economy: Proposal for future work. DSTI/STP/ NESTI?GSS/TIP/ (96)6. Paris.
 • Sharif, N., & Baark, E. (2006) Mobilizing technology transfer from university to industry: The experience of Hong Kong universities, Journal of Technology Management in China, 3(1), pp. 47-65.