ابعاد سواد انقلاب اسلامی برای مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)، دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

3 استادیار مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی دارای جایگاه والا با اهداف مشخص در تداوم انقلاب حضرت خاتم در نظام الهی است و نقش خواص و کارگزاران آن، منطبق با جریان نظام مند این مسیر است. و از آنجاکه مدیران در رأس امور به عنوان الگوی پیش روی مردم تأثیری عمیق در فرآیند فرهنگ سازی رفتاری مردم دارند، باید از دانش کافی برای مقابله با تهدیدات برخوردار بوده که شناخت سواد انقلاب اسلامی به عنوان شاخص این مهم را میسر خواهد نمود. سواد انقلاب اسلامی عامل افزایش آگاهی، شناخت و شکل دهی فرایند ذهنی و باور مدیران برای دریافت درک عمیقی از انقلاب و مهارت های مانایی در آن است. پژوهش حاضر که از نوع بنیادی و توصیفی- اکتشافی است از راهبرد «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه ی بیانات رهبر معظم انقلاب ، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران از نگاه مقام معظم رهبری دارای چه ابعادی است؟ بدین منظور بیانات معظم له طی سال های 1368 تا 1398 به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفت. هم زمان با جمع آوری داده‌ها، اطلاعات، مفاهیم و مقوله‌ها رویش گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می دهد ابعاد نهایی سواد انقلاب اسلامی مشتمل بر چهار مقوله «باور و ایمان» ، «توانایی و مهارت»، «آگاهی و بینش» و «کمال طلبی» است که از الگوی سواد انقلاب اسلامی احصاء گردید.

کلیدواژه‌ها


 • حسرتی، مصطفی (1385) «مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده بنیاد» فصلنامه زبان و زبان‌شناسی، سال دوم، شماره 3.
 • دانایی‌فرد، حسن (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی. دوماهنامه‌ی علمی پژوهشی دانشور. دانشگاه شاهد سال 12، تیر 1384، ش 11.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ امامی،سید مجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهشی کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، مجله اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، 69-97.
 • سجادیه نرگس (1394) «نقد و بررسی رویکرد سواد اخلاقی از منظر عاملیت انسانی»، مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت سال5، شماره 2، 109-88.
 • سرینی واسولو، (1387) «سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی: چالش‌های پیش روی اطلاع‌رسانان مدرن در آستانه قرن بیست و یکم» ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی. پیام کتابخانه، دوره نهم، 62-66.
 • سعیدی شاهرودی، علی، مرادی، عزیز مراد، (1395). بررسی و تحلیل نفوذپذیری انقلاب‌های توحیدی، فصلنامه امنیت ملی، سال ششم، شماره بیست و دوم، ص 84-61.
 • صلواتیان،سیاوش، حق وردی طالقانکی، میثم، گودرزی، غلامرضا (1396). الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیت‌های رسانه‌ای. فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 25، شماره 4، زمستان 1396: 121-95.
 • محمدعلیزاده، اکبر (1397). الگوی پاسداری از انقلاب اسلامی، مطالعه بیانات مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی» شماره 26، صفحات 70-47.
 • جمال‌زاده، ناصر؛ باباهادی، محمدباقر؛ فیضی، رضا (1396)، مؤلفه‌های مانایی انقلاب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری، دو فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره6، شماره 1، بهار و تابستان، 105- 128.
 • کشتکار، مهران؛ نوروزی، خلیل (1395)، الگوی مفهومی دانشگاه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 73، 23-1.
 • مبینی محمد (1395) «طراحی الگوی اسلامی- ایرانی مدیریت جهادی در راستای عینیت­بخشی ام القرای جهان اسلام» فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 24، 160-137.
 • محمدی، یدالله، (1380) انقلاب اسلامی: ایدئولوژی، مفاهیم و کارکردها، فصلنامه مصباح 6-40.
 • مشیرزاده. حمیرا، (1382) «نگرشی اجمالی به نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی»، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ج1.
 • نوروزی، خلیل؛ باقری کنی، مصباح الهدی؛ آزادی احمدآبادی، جواد؛ نوروزی، محمد (1391). ارتقای قابلیت‌های پویا در دانشکده‌های مدیریت جمهوری اسلامی ایران، موردمطالعه: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع). نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی. ش 3، 423تا 446.
 • استراوس، آنسلم و کوربین جولیت (1385). نظریه‌ی مبنایی. ترجمه تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • اسکاچپول، تدا (1382)، «دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران»، مترجم: محمدتقی دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول، بهار1382، شماره19.
 • بشیریه. حسین (1372)، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
 • پناهی، محمدحسین (1389)؛ نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرآیند و پیامدها: تهران، سمت.
 • هانتینگتون، ساموئل (1392)، سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی، مترجم محسن ثلاثی، تهران: علم، چاپ 5.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1383)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، صفار، اشراقی.
 • راش، مایکل، (1391)، جامعه و سیاست؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، سمت.
 • حاجی صادقی،عبدالله، (1382) رهبری در مدیریت اسلامی، نشر زمزم، قم
 • عامری، محسن، فاضلی، محمدرضا (1398)، سواد انقلابی، قم، انتشارات بدرا.
 • مطهری، مرتضی، (1379) بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صدسال اخیر، تهران، صدرا.
 • طباطبایی، سید محمدحسین (1386)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • خامنه‌ای، سید علی؛ سایت مقام معظم رهبری.
 • Herman, B. (2007). Moral literacy. London:Harvard University Press, 302-313.
 • Peters, R.S. and Hirst, P. (1980). The Logic of education. Blackwell: London.
 • Martin,Patricia Y.& Turner, Barry A. (1986), Grounded Theory and Organizational Research, The Journal of Applied Behavioral Science, 22(2).
 • Strauss, A. and Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Grouned Theory Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London.
 • Coursool. M. (2005). Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods Sage London: Beverly Hills.
 • Gee, J. P. 2007. Social Linguistics and Literacy: Ideology in Discourses
 • Yvonne, E. D. (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis. Journal of Advanced Nursing, 654-663.
 • Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Berlin: Aldine de Gruyter. Retrieved from http://books.google.de/books?id=rtiNK68Xt08C