مقایسه رابطه اخلاق و سیاست در اسلام و مسیحیت (مطالعه موردی حکومت امام علی (ع) و شارلمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی

2 استاد یار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز

چکیده

این مقاله در صدد مقایسه ی "رابطه ی اخلاق وسیاست"در دو حکومت مثالی در اسلام ومسیحیت است. در این راستا به واکاوی این مساله می پردازد که آیا در حکومت شارلمان همانند حکومت حضرت علی (ع) مبنای سیاست بر "رعایت دقیق موازین اخلاقی" بوده است؟ به عبارت دیگر،شارلمان،آن گونه که از یک حاکم مسیحی مومن انتظار می رود،در عملکرد سیاسی واجتماعی خویش"پایبندبه اصول وموازین اخلاقی" بوده است ؟
همچنین درراستای پی ریزی مناسب جهت نگارش مقاله فوق؛چارچوب نظری این تحقیق را براساس درنظر گرفتن دونوع رابطه احتمالی بین اخلاق وسیاست یعنی سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی ترسیم نموده وبرهمین مبنا شاخص های اصلی این دو را درغالب جدولی ترسیم نموده واین شاخص ها رامبنای مقایسه بین اقدامات وعملکردهای امام علی(ع)وشارلمان قراردادیم.
درپایان به این نتیجه رسیدیم که سیاست امام علی(ع) در دوره ی حکومت خود مبتنی بر" رعایت دقیق اخلاق"بوده است در حالی که شارلمان در دوره ی حکومت خود علی رغم توصیه ی نظری در باب التزام سیاست به اخلاق؛ پایبندی عملی به این مقوله نداشته است و سیاست عملی وی،مبتنی بررعایت اصول وموازین اخلاقی نبوده است.

کلیدواژه‌ها


 • . آرمسترونگ، میشل، (1381). توسعه تفکر درامپراطوری کارولنژیان، سیدمحمودسیف، مجله فرهنگ، (41 و42)،165-141.
 • مولانا، سیدحمید، (1380). امام علی (ع) و ابعاد عدالت اجتماعی، کتاب نقد، (18)، 225-194.
 • وحیدی‌منش، حمزه علی، (1387). نمایی کلی از سیاست اخلاقی، فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، (12)، 100-77.
 • ابن اثیر، علی ابن محمد، (1982 م). الکامل فی التاریخ، ابوالقاسم حالت و دیگران، بیروت: انتشارات دارصار.
 • ابی‏یعقوب، احمد، (1341). تاریخ یعقوبی، محمدابراهیم آیتی، بیروت: انتشارات دار صار.
 • ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبدلله، (1387). حلیه الاولیا وطبقه الاصفیا، ج4، بیروت: انتشارات دار الکتاب.
 • تمیمى آمدى، عبدالواحد، (1334). غررالحکم، محمدعلی انصاری قمی، قم: انتشارات دارالکتاب.
 • جرداق، جرج، (۱۳۴۴). امام علی صدای عدالت انسانی، سید هادی خسروشاهی، تهران: انتشارات کلبه شروق.
 • دورانت، ویل، (1371). تاریخ تمدن، ابوطالب صارمی و ابوالقاسم پاینده، ج4، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
 • رفیعی علامرودشتی، علی، (1383). دانشنامه امام علی (ع)، ج10، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه اندیشه اسلامی.
 • سید رضی، محمدبن حسین بن موسی، (1379). نهج البلاغه، محمد دشتی، قم: انتشارات مشهور.
 • شیخ مفید، محمدبن محمد نعمان، (1383). ألجَمَل وَ النُّصرة لِسید العترَة فی حَربِ البَصرَة، سیدعلی میر شریفی، تهران: نشرنی.
 • قزوینی، ابن ماجه، (1387). سنن ابن ماجه قزوینی، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.
 • کاسمینسکی، یوگنی الکس یویچ، (1353). تاریخ قرون‌وسطی، محمدباقرمومنی و دیگران، تهران: نشر اندیشه.
 • کمپانی، فضل الله، (1363). علی کیست؟ تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 • گریمبرگ، کارل گوستاو، (1369). تاریخ بزرگ جهان، غلامرضاسمیعی، تهران: انتشارات یزدان.
 • گلفند، دیل اوا، (1390). شارلمانی، رضا علیزاده، تهران، ققنوس.
 • لوگوف، ژاک، (1387). اروپا مولود قرون‌وسطی، بهاالدین بازرگانی گیلانی، تهران: انتشارات کویر.
 • ماله، آلبر، (1383). تاریخ قرون‌وسطی تاجنگ صدساله، عبدالحسین هژیر، تهران: انتشارات سمیر.
 • مجلسی، محمدتقی، (1363). بحارالانوار، تحقیق سیدجوادعلوی، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 • مجلسی، محمدباقر، (1363). مراه العقول فی شرح اخبار آل رسول، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • محدث نورى، حسین بن محمدتقی، (1368). مستدرک الوسائل، قم: موسسه آل البیت (ع).
 • معتزلی، ابی الحدید، (1391). شرح نهج البلاغه، غلامرضا لایقی، تهران: انتشارات کتاب نیستان.
 • نوذری، عزت الله، (1387). اروپا در قرون‌وسطی، شیراز: نویدشیرازی
 • پی سپار، محمدرضا. 1395. روش تحقیق تطبیقی- تاریخی پدیده‌ها و جریآن‌ها، پایگاه پژوهشگاه مطالعات تقریبی به آدرسtaghribstudies.net.
 • Marianne Ailes. (2012), Charlemagne 'Father of Europe': A European Icon in the Making Medieval Studies, 38: 59-76.
 • Marianne Ailes and Phillipa Hard man. (2008), 'How English are the English Charlemagne Romances?', in Boundan'e$ in Medieval Romance, ed. Neil Cartidge (Woodbridge, Baydell & Brewer, 2008), pp, 43-55.
 • Matthew Gabriele and Jace Stuckey (eds)(2008), The Legend of Charlemagne in the Middle Ages Power; Faith and Crusade, The New Middle Ages series (New York, Palgrave MacMillan, 2008), pp.1.5 and p. 7
 • Morrissey, Robert. (2003) Charlemagne & France: A Thousand Years of Mythology, trans. Catherine Tihanyi. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
 • Pratt, Karen. (1996), Roland and Charlemagne in Europe: Essays on the Reception and Transformation of a Legend. London: King’s College London, Centre for Late Antique and Medieval Studies, 1996.
 • Richard Hodges. (2000), Town and Trade in the Age of OJarJemagne (London, Duckworth, 2000). Alessandro Barbero, Charlemagne: Father of a Continent, trans. Allen Cameron (Berkeley, University of California Press, 2000), pp. 272-98.