الگوی پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکتهای دانش بنیان دفاعی

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه پیامنور، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران.

چکیده

اصلی ترین هدف سازمان های دفاعی برای به کارگیری مدیریت دانش حفظ مزیت رقابتی و نگهداری آن در مراحل رشد و بلوغ در چرخه حیات سازمان می باشد و متناسب با پیشرفت دانش و فناوری نیاز به راه اندازی و همکاری با شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان دارد که به دنبال آن نیازمند اجرا و پیاده سازی قاعده ها و الگوهایی جهت مدیریت دانش می‌باشد. دراین پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین، مجموعه جامعی از عوامل موثر استخراج، و پس از غربالگری توسط خبرگان در نهایت7 محور اصلی و 43 گویه موثر، مشخص، و روایی آنها با روش ترستون، پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تایید و نظر به انتخاب جامعه آماری در شرکت های دانش بنیان همکار با صنایع دفاعی ، 85 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای پیش پردازش داده ها از نرم افزار Excel و SPSS و جهت شناسایی عوامل، تایید و اعتبار سنجی مدل و رتبه بندی عوامل از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS انجام گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد الگوی پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکتهای دانش بنیان دفاعی شامل هفت عامل ساختار سازمانی، رهبری، فناوری، فرآیندها، کارکنان، راهبرد و پیامدها است که طبق رتبه بندی انجام شده، ساختار سازمانی بیشترین اهمیت و پیامدها کمترین اهمیت را دارد. پیشنهاد می شود در آینده محققان به آسیب شناسی عوامل محدود کننده و موانع استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان دفاعی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


 • آراسته، یاسر؛(1392)؛ بررسی عوامل کلیدی موفقیت جهت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از مدل معادلات ساختاری(مورد مطالعه: بانک مسکن)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • اخوان، پیمان؛ خادم الحسینی، سید پیمان؛ "تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام"؛ دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی؛ سال21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392
 • تراب‌زاده، محمدصادق؛سجادیه، علیرضا؛ حجازی‌فر، سعید؛(1397)؛  شناسایی عوامل سازمانی موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری سازمان های دانش بنیان در ایران؛ فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی؛ شماره 35؛ (63 - 92)
 • حمزه زاده، محسن؛ رضاخوش، سیما؛(1396)؛تاثیر مدیریت دانش در بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان؛فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت؛ سال دوم؛ شماره اول
 • حیدری، حسین علی؛حیدری، حسن علی؛ خدایاری، خلیل؛(1397)؛ اثر راهبرد و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی؛ فصلنامه مدیریت کسب و کار؛زمستان 1397 - شماره 40 ؛(17-45)
 • خواجه وندی، فاطمه(1392)؛ مطالعه تطبیقی نظام مدیریت دانش سازمانی در ادارات مرکزی بانک های دولتی و خصوصی تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رضائیان، علی؛نظافتی، نوید؛ باقری، روح اله؛(1397)؛ شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان؛ دوفصل نامه کاوش های مدیریت بازرگانی؛پاییز و زمستان 1397 - شماره 20 ؛( 187 – 213)
 • زکریای ثانی، مونا؛ 1392؛ اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر توسعه نظام مدیریت دانش در مراحل مختلف چرخه مدیریت دانش در صنعت پتروشیمی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبایی
 • رهبر، پروانه؛ (1392)؛ اثر مولفه های سرمایه اجتماعی بر ابعاد مدیریت دانش(مطالعه موردی: سازمان پیام روزنامه همشهری)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه پیام نور ری
 • صباغ، پریسا؛ (1392)؛ بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان و مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان بسیج علمی پژوهشی خراسان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد واحد مشهد
 • قرآن کریم –سوره علق
 • طاهری لاری،مسعود،(1390) طراحی الگوی زیر ساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان. رساله دکتری . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • طالبی ، کامبیز ؛ سلیمی ترکمانی ،مهدی؛ (1390)؛ شناسایی واولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط) مطالعه موردی: شرکتهای قطعه سازی فعال ایران خودرو(؛ ماه نامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه؛ شماره 134 ،مردادماه1390
 • فرید، داریوش؛ کنجکاو منفرد، امیررضا؛ حاتمی نصب، حسن؛ طالعی فر، رضا(1391)؛ شناسایی و سنجش موانع پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و تئوری خاکستری شرکت گاز استان یزد؛ فصلنامه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت؛ سال سوم؛ شماره 11؛ صص 195-222
 • فدائی، غلامرضا؛ حسن زاده، محمد؛ ذراتی، ماشاالله(1390)؛ بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش؛ فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی؛دوره 17؛ شماره 4؛ صص553-580
 • مرادی،محمدرضا؛قاضی نوری، سپهر؛حسینی، محمدرضا؛طرهانی، فرزاد؛ (1397)؛ تحلیل گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاورد های علم و فناوری به ثروت؛فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی؛ سال دوم، شماره 5
 • معصومی، وحید؛ (1394-2015)؛ تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارایی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
 • نعمتی، محمد علی؛1388؛ مدیریت دانش؛ چالشها و فرصتها؛ مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 9
 • پاکزاد،مهدی؛ ناظمی، امیر؛ کاظمی، مصطفی؛(1394)؛ راهنمای شرکتهای دانش بنیان: از تقاضای تاییدیه دانش بنیان تا دریافت تسهیلات؛ انتشارات موسسه انتشاراتی آموزش عالی دانشیار
 • سرلک،محمد علی(1387)،سازمان های عصر دانش،تهران:دانشگاه پیام نور،چاپ اول
 • طباطبایی،سیدمحمدحسین؛(1360)، تفسیر المیزان؛ جلد 17؛ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 • طرهانی، فرزاد؛ (1395)؛ سازو کارهای انتقال دانش در فرآیند نوآوری سازمان ها؛ انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
 • گوپتا،جاپتندر و شارما،سوشیل(1390)،خلق سازمان های دانش محور(ترجمه عباس منوریان،اصغر محمدی فاتح و فضل ا...زار عبور نصیر آبادی). چاپ اول .تهران سازمان مدیریت صنعتی(تاریخ انتشار به زبان اصلی 2004)
 • بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و جایگاه شرکتهای دانش بنیان مراکز رشد فناوری، ۱۳۹۳/۰۹/۰۸درنظرات نخبگان و خبرگانhttp://danavc.com/fa  ,
 • Akhavan P, Jafari, M., Fathian M. (2006). “Critical success factors of knowledge management systems: A multi-case analysis”, Eur. Bus. Rev., 18(2): 97-113.
 • Almashari, M.; Zairi, M. & Alathari, A. (2002). An empirical study of the impact of knowledge management on organizational performance. Journal of Computer Information Systems, 42 (5), 74–82.
 • ALLe,v.(1997),The knowledge Evolution,Baliding Organizational intelligence, London: Butterworth-Heinemann
 • Alavi, M. & Leidner, D.E. (2001). Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25 (1), 107-36
 • Chuan Wu, Liang, Shyong ong, Charng and W en HSU, Yao.(2008). Knowledge Based organization Evaluation.Scince direct,Decision support systems,45,pp.541-549
 • Davenport, T.H., De Long, D.W., Beers, M.C. (1998), “Successful Knowledge Management Projects”, Sloan Management Review, 39(2), 43-57.
 • Holsapple, C.W., Joshi, K.D. (2000), “An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations”, Journal of Strategic Information Systems, 9(2/3), 235-261.
 • Jafari, m., Akhavan, A. (2008)” Towards learning in SMEs: an empirical study in Iran. Development and Learning in organizations”, j. of information and knowledge management systems, 22 (1), 17-19
 • Liebowitz, J. (1999), “Key ingredients to the success of an organization’s knowledge management strategy”, Knowledge and process Management, 6,(1), 37-40.
 • Migdadi, M.,( 2009). “Knowledge management enablers and outcomes in the small-and-medium sized enterprises”, Industrial Management & Data Systems, 109( 6)
 • Reshman, M., Mahmood A.(2010). “Implementation Of Knowledge Management In Small And Medium Enterprises”, Journal of Knowledge Management Practice, 11( 1)
 • Skryme, D., Amidon, D. (1997), “The knowledge agenda”, J of Knowledge Management, 1(1), 27-37.
 • Knowledge manage ment,Vol.1 Iss,1.pp.38-49
 • Samulevicius, Jurgis(2007). Knowledge Based Approach for Lithuania: Knowledge clusters Origin Development and vision, IRMA international conferce(2007). Idea group Inc, p.1154 – 1156 .
 • Skyrm,D.J.(1999). Knowledge networking: Creating the collaborative Enterprise.Butterwoth- Heinemann.
 • Valmohammadi, C.,( 2010). “Identification and prioritization of critical success factors of knowledge management in Iranian SMEs: An experts’ view”, African Journal of Business Management , 4(6), pp. 915-924
 • Wong K.Y., Aspinwall E. (2005). “An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector”, J. Knowl. Manage., 9(3): 64-82.
 • Wiig, K. M. (1993). Knowledge management foundations: Thinking about thinking: how people and organizations create, represent, and use knowledge. Arlington,TX.: Schema press.
 • Young,R et al.(2010). Knowledge management tools and Tecniques Manual,Tokyo, Asian Productivity Organization(APO)
 • Hasanali, F. (2002), ‘‘Critical success factors of knowledge management’’, available at: eswww.kmadvantage.com/docs/km_articles/Critical_Success_Factors_of_KM..pdf