شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ، گروه کارآفرینی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
کارآفرینی در سطح بین الملل پُلی برای پیوند ملت‌ها برای ارزش آفرینی و بستری برای رشد و تعالی جامعه انسانی در راستای خدایی شدن می باشد. این پژوهش در زمینه مطالعات کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی و با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، آمیخته است. در مرحله کیفی؛ ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری شامل خبرگان کارآفرینی و اقتصادمقاومتی با حجم نمونه 25 نفر با نمونه‌گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری بود. تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش نظریه داده‌بنیاد با رویکرد کلاسیک(گلیزری) انجام شد. در مرحله کمی؛ ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخت‌یافته و نمونه آماری تحقیق 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS و Smart PLS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد دیپلماسی بر ظهور و عملکرد کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی تاثیر دارد و شامل چهار مولفه به ترتیب اولویت: 1. دیپلماسی تحریم‌شکنی با شدت تاثیر 0/840، 2. دیپلماسی اقتصادی با شدت تاثیر 0/764، 3. دیپلماسی علم و فناوری با شدت تاثیر 0/760، 4. دیپلماسی فرهنگی با شدت تاثیر 0/744؛ می‌باشند.
نتیجه‌گیری: دیپلماسی کارآفرینی اقتصاد مقاومتی تامین منافع ملی با استفاده از گستره‌ای از ابزارها و مولفه-های: تحریم‌شکنی، اقتصادی، علم و فناوری و فرهنگی است که می‌تواند بیشترین رشد و شکوفایی را برای کارآفرینی کشور به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


 • آقایی مجید، مهدیه رضاقلی­زاده، مجید مجیدرضایی(1397)، بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، دوره 8، شماره 28، پاییز 97 ، صص 49-68
 • ابوالحسن ­شیرازی حبیب­اله(1396)، دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن­های دوستی در روابط بین­الملل، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، سال دهم، شماره38، تابستان 1396، صص 9-38
 • اسلامی محسن، فرزانه نقدی(1395)، ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال 8، شماره4، زمستان 1395، صص 71-37
 • ایدلخانی یاسمن، پیمان اخوان، رضا حسنوی(1395)، مدل ترکیبی دانش و اقتصادمقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحران­ها در جمهوری اسلامی ایران، دوفصلنامه مدیریت بحران، شماره 65، پاییز و زمستان 1395
 • بهادری علی (1397)، پژوهش کیفی داده­بنیاد «کدگذاری» و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان، دوفصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان، سال چهارم، شماره 5، بهار و تابستان 1397، 88-96
 • ترک­زاده جعفر ، فاطمه عبدشریفی(1397)، بافت­نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 21، پاییز و زمستان 1397 ، صص 113- 140
 • ترک­زاده جعفر، جعفر جهانی، الهام حیدری، رحمت­اله مزروقی، مهمدی محمدی(1397)، طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیر رسمی، راهبرد فرهنگ، شماره 43، پاییز 1397، صص 155-176
 • پورمنافی احمد، داود دعاگویان، محمد سهرابی(1397)، بازشناسی مولفه­های فرهنگ دفاعی و قدرت ملی در منظومه فکری مقام معظم رهبری ، فصلنامه راهبرد، سال بیست و هفتم، شماره 88، پاییز 1397، صص 183-161
 • جعفری­راد علی، عادل زاهدبابلان، مسعود مرادی، عیسی ثمری(1397)، طراحی الگوی مفهومی توسعه­ی شایستگی مدیران مدارس متوسطه، نظریه­ای داده­بنیاد، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، دوره هفتم، شماره 4، بهار98، صص 188-163
 • حاجی­ پور بهمن، شهریار عزیزی، منیژه قره­چه، مصطفی محمدی(1396)، الگوی مبنایی تخصیص بهینه منابع بازاریابی: رویکرد داده بنیاد، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره7، شماره 3، پاییز 1396
 • حاجی­ یوسفی امیرمحمد، محمود خانی­جوی­آباد(1397)، اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد، روابط خارجی، سال دهم، شماره 38، تابستان  1397، صص 105-133
 • داوند محمد، سیدمسعود موسوی­­شفائی(1396)، تاثیر دیپلماسی اقتصادی پسامدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2009 – 2012 م)، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، دوره 7، شماره 24، پاییز 96، صص 93- 113
 • زمانی ابوالفضل، سمانه فرهادی(۱۳۹۵)، ژیوپلیتیک انرژی جمهوری اسلامی ایران عرصه ای برای دیپلماسی اقتصادی کارآفرین، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • ساغروانی سیما، سعید مرتضوی، محمد لکزیان، فریبرز رحیم­نیا(1392)، فهم زوایای نوینی از سازه «ظرفیت مازاد سازمانی»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره 32، زمستان 1392 ، صص 46- 27
 • سلیمی قاسم، مهدی امیری(1396)، مفهوم پردازی و تبیین سهم کارآفرینی استراتژیک و مدیریت دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی، دو فصلنامه پژوهش­های اقتصادمقاومتی، سال اول، شماره 2 
 • سلیمانی یاسر، حسین­زاده­یزدی سیدسعید(1395)، تبیین رویکردها و مولفه­های سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست­ها: مولفه­های دیپلماسی اقتصادی، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، سال چهارم، ویژه­نامه اقتصادمقاومتی، پاییز 1395، صص 114-91
 • سمیعی­نسب مصطفی(1393)، دیپلماسی اقتصادی راهبرد مقابله با تحریم­های اقتصادی در منظومه اقتصادمقاومتی، فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، زمستان 1393، صص 115 - 147
 • سیف الله­مراد، علی­اکبر حافظیه(1392)، راهبردهای تجارت بین­الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 60، صص 183-216
 • صبحیه محمدحسین، امیر ردایی(1394)، وضعیت تحقق اهداف و برنامه­های طرح مسکن مهر در بخش انبوه­سازی پروژه یازده­هزار واحدی مسکن مهرماهدشت، فصلنامه علمی-پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره 33، سال 12، تابستان 1394، صص 106-91
 • صبوری ضیاءالدین، تاج­الدین­ صالحیان(1396)، بررسی راهبردی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: دولت یازدهم و دوازدهم، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم، صص 157-133
 • صنیع اجلال مریم(1396)، دیپلماسی علم و فناوری: راهبردی نو در توسعه کشورهای اسلامی، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام(علمی-پژوهشی)، سال 6، شماره23، پاییز 1396، صص 193-215
 • صدیقی ارفعی فریبرز، علی یزدخواستی، مریم نادی راوندی(1393)، پیش­بینی پذیری میزان تاب­آوری بر اساس هوش معنوی در دانشجویان و دین­پژوهان، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1393، صص 373-390
 • طوفان مسعود (1395)، جایگاه و ظرفیت سفارت­خانه­های مجازی در دیپلماسی نوین، رسانه، سال 27، شماره 2، صص 123-138
 • قربانی پرویز (1398)، ارائه مدلی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، رساله دکترای تخصصی، چاپ نشده، 1398
 • قربانی پرویز(1393)، تاثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزش کارآفرین شدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، 1393
 • قربانی پرویز، عبدالله کولوبندی، محمود محمدی، علیرضا سلوکدار(1394)، آموزش کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، همایش ملی مدیریت و آموزش، دانشگاه ملایر
 • گرمرودی ثابت مولود (1396)، نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، ویژه­نامه، صص 45-57
 • کازرونی سیدعلیرضا، حسین اصغرپور، اوین خضری(1395)، بررسی اثر تحریم­های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392- 1371، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 79، تابستان 1395، صص 33-1
 • محمدی نریمان، توحید علیزاد، فردوس حاتمی­طاهر(1395)، عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، صص 99-121
 • محمدی معصومه (1395)، شناسایی مولفه­های معنویت اثرگذار بر تاب­آوری در افراد کارآفرین، پایان­نامه کارشناسی ارشد،  دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،شهریور 1395،  چاپ نشده
 • مهرابی امیرحمزه، حسین خنیفر، علی­نقی امیری، حسن زارعی­متین، غلامرضا جندقی(1390)، معرفی روش­شناسی نظریه­ داده­بنیاد برای تحقیقات اسلامی(ارائه یک نمونه)،  مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، بهار و تابستان 1390 ، صفحات 5 تا 30
 • موسوی­شفایی مسعود، همیت ایمانی (1396)، دیپلماسی اقتصادی، رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران، فصلنامه راهبرد، سال بیست­وششم، شماره 84، پاییز 1396، صص 174-149
 • منظور داوود، منوچهر مصطفی­پور (1392)، بازخوانی تحریم­های ناعادلانه: ویژگی­ها، اهداف و اقدامات، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه­نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم ، شماره2، تابستان 1392
 • عمیدزنجانی عباسعلی(1395)،کتاب: فقه سیاسی: حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی دراسلام، انتشارات سمت
 • بیانات از سال 1387 الی 1398، آدرس برخط سایت : http://farsi.khamenei.ir
 • زمانی ابوالفضل، سمانه فرهادی(1395) ژئوپولیتیک انرژی جمهوری اسلامی ایران عرصه­ای برای دیپلماسی اقتصادی کارآفرین، مجموعه آثار و مقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، ص 3935-3947
 • ستاری سورنا(1397)، همایش سفرا و روسای نمایندگی­های ایران در خارج از کشور، مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف، 8 مرداد 1397
 • سیمبر رضا (1396)، دیپلماسی اقتصادی کارآفرین، همایش دیپلماسی اقتصادی کارآفرین دانشگاه خوارزمی، دنیای اقتصاد، 14/9/1396
 • عراقچی سیدعباس(1396)، هشتمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان، روزنامه تعادل، استفاده از قدرت دیپلماسی برای اشتغال زایی و کارآفرینی، 4/9/1396
 • قاسمی بهرام (1396)، نقش وزارت امورخارجه در تحقق اقتصاد مقاومتی، سایت خبری ایسنا، 14 فروردین 1396، https://www.isna.ir/news/96011303229
 • قربانی شیخ­نشین ارسلان (1396)،محورهای دیپلماسی جدید، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4209، 14/9/1396
 • معصومی‎نیاغلامعلی(1397)، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، روزنامه جهان اقتصاد،26/2/97.
 • Carroll, John J., (2017)," Failure is an option: the entrepreneurial governance framework ", Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 6 NO, 1. Pp, 108-126. Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/JEPP-04-2016-0013
 • Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
 • Creswell,W.j. (2007); qualitative inquiry and research design ,sage publications.
 • Cobbs, E. (1989). Entrepreneurship as Diplomacy: Nelson Rockefeller and the Development of the Brazilian Capital Market. Business History Review, 63(1), 88-121. doi:10.2307/3115427
 • David M. Hart, (2003) Entrepreneurship Policy: What it is and Where it Came from” in The Emergence of Entrepreneurship Policy, ed. David Hart (New York: Cambridge University Press), p. 8. Hart (New York: Cambridge University Press, 2003), p. 5
 • Douglas, D. (2003). Inductive theory generation: A grounded approach to business inquiry’. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(1): 47–54.
 • Fernández, Walter D. (2004), Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2).
 • Jones, M. and Alony, I. (2011). Guiding the use of grounded theory in doctoral studies–An example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies, 6 (N/A): 95-114.
 • Kraus, Sascha & Kauranen, Ilkka.; "Strategic management and entrepreneurship: Friends or foes? ";Int. Journal of Business Science and Applied Management, Volume 4, Issue 1, 2009.
 • Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1965), Awareness of Dying. Id. (1967), The Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research.
 • Goldkuhl, Goran; Cronholm, Stefan (2010), Adding Theorical Grounding to Grounded Theory Toward Multi-Grounded Theory, Internation Journal of Qualitative Methods, Vol. 9, No. 2, pp. 187-205
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967), The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative researchresearch, New York: Aldine de Gruyter.
 • Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of Entrepreneurial Personality, United State Greenwood press:.
 • Kourosh Esfandiar , Mohamad Sharifi-Tehrani , StephenPratt , LeventAltinay , (2019) , Understanding entrepreneurial intentions: A developed integrated structural model approach, Journal of Business Research, Volume 94, January 2019, Pages 172-182
 • Olaison, L. and Meier, B. (2014), “The abject of entrepreneurship: failure, fiasco, fraud”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol, 20. No, 2. PP, 193-211.
 • Pardo, Clara, Alfonso, William (2017) "Applying “attribution theory” to determine the factors that lead to the failure of entrepreneurial ventures in Colombia", Journal of Small Business and Enterprise Development, https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0167.
 • Petur O. Jonsson , On the Term “Entrepreneur” and the Conceptualization of  Entrepreneurship in the Literature of Classical Economics , International Journal of English Linguistics; Vol. 7, No. 6; 2017
 • Ramadi KB, Srinivasan S, Atun R(2019),Health diplomacy through health entrepreneurship: using hackathons to address Palestinian-Israeli health concernsBMJ Global Health 2019;4:e001548.
 • Selden, L. (2005), “On grounded theory - with some malice”. Journal of Documentation, Vol. 61 No.1, pp. 114-129.
 • Urquhart, C. (2013) Grounded Theory for Qualitative Research, London: Sage Publication