شناسایی و ارزیابی کارکردهای دانشگاه اسلامی با رویکرد اهمیت-عملکرد (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، مدیریت، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

سوال اصلی(یا هدف اصلی):سوال اساسی پژوهش حاضر این است که دانشگاه اسلامی چه کارکردهایی دارد و میزان اهمیت و عملکرد هریک از این کارکردها برای تحقق دانشگاه اسلامی با محوریت دانشگاه اسلامی امام صادق (ع) به چه صورت است.
روش پژوهش:از اینرو کارکردهای دانشگاه اسلامی با تحلیل مضمون منابع مختلف از قبیل بیانات و پیام‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسلامی، اسناد بالادستی دانشگاه امام صادق(ع) شناسایی شده و پس از آن با استفاده از تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد، به ارزیابی مولفه های استخراج شده پرداخته شد.
یافته‌ها: بدین وسیله با شناسایی 161 عبارت در مورد کارکردهای دانشگاه اسلامی از منابع ذکرشده، 18 مضمون سازماندهنده در چهار مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند که این 18 مضمون در نهایت به وسیله 23 نفر از خبرگان حوزه دانشگاه اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) با رویکرد اهمیت-عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان تطابق دانشگاه امام صادق(ع) با کارکردهای شناسایی شده دانشگاه اسلامی مشخص شود. در نهایت مولفه های مورد ارزیابی ذیل 4 راهبرد کلی دسته بندی شدند که این راهبردها عبارت بودند از لزوم توجه حیاتی، تداوم وضعیت عالی موجود، دارای اولویت پایین و ناحیه قابل کاهش که مدیران دانشگاه‌های اسلامی بخصوص دانشگاه امام صادق(ع) باید اقدامات خود را متناسب با هر یک از راهبردهای بیان شده جهت‌دهی کرده تا بتوانند بهترین عملکرد دانشگاه اسلامی را به منصه ظهور بگذارند.

کلیدواژه‌ها


 • خان محمدی، کریم، (1385). بررسی فرآیند اسلامی کردن دانشگاه ها ‌‌ها در ایران: با رویکرد سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه اسلامی، سال دهم، شماره 31-32.
 • ذاکری، محمد؛ اسدی، اسماعیل، (1395). بررسی مأموریت‌ها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، رهیافت انقلاب اسلامی، 10(35)، 47-66.
 • ذوالفقار زاده، محمد مهدی؛ سعدآبادی، علی اصغر، (1393). بازتعریف کارکردهای اصلی دانشگاه در جامعه بر اساس آرمان های ‌های اسلامی، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 65، 5-32.
 • زائری، قاسم؛ محمدعلیزاده، حاجیه، (1393). دیرینه‌شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی 1357)، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ شماره 7(25)، 7-40.
 • سیاح طاهری، محمدحسین، (1392). فراتحلیل تعاریف متداول از دانشگاه اسلامی و ارائه یک الگوی پیشنهادی، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال هفدهم، شماره 1، 77-102.
 • شاکری، محسن؛ اکبری، زهرا؛ هوشی السادات، سید علیرضا، (1397). تدوین الگوی دانشگاه اسلامی در دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره 8(29)، 481-500.
 • شکربیگی، نرگس؛ مروتی، سهراب؛ قاسمی، یارمحمد، (1396). بررسی جایگاه سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه اسلامی از منظر قرآن کریم. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6(13)، 79-102.
 • علم الهدی، احمد، (1382). اسلامی شدن دانشگاه‌ها، دانشگاه اسلامی، شماره 17، ص21-29.
 • عیوضی، علی اشرف، (1380). قطره ای از دریا: سیری در اندیشه‌های امام خمینی درباره دانشگاه اسلامی، دانشگاه اسلامی، شماره 6 (14)، 11-22.
 • قربانی زاده، وجه الله؛ امینی، محمد، (1393). آرمان‌گرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 18(59)، 173-194.
 • قنبری، سیروس؛ منافی، کاظم، (1395). الگوی راهبردی تحقق دانشگاه اسلامی از منظر امام خمینی (ره)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی)، شماره 6(19)، 143-169.
 • قوام آبادی، محمدغلام؛ مرتضوی نژاد، سیدمهدی؛ نوروزی، سمیه؛ جوادی، مجتبی؛ نانی، سعید؛ عبدالحسین زاده محمد، (1394). الگوی مرجعیت علمی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، مطالعات راهبردی بسیج، دوره 18، شماره 68، 5-30.
 • کلدی، علیرضا؛ فلاح مین باشی، فاطمه، (1388). بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ها ‌‌ها از نظر دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)، پژوهش نامه علوم اجتماعی، 3(1)، 71-88.
 • کشتکار، مهران ؛ نوروزی، خلیل، (1395). الگوی مفهومی دانشگاه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی، مطالعات راهبردی بسیج، دوره 19، شماره 4، 5-27.
 • مهدی، رضا، (1392). نظریه دانشگاه اسلامی: الگوی فرهنگی منتج از روش نظریه مبنایی، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 17 (54)، 27-50.
 • ناظم، فتاح، (1389). سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 3: (19)،  11-23
 • نامور، یوسف ؛ راستگو، اعظم ؛ ستاری، صدرالدین، (1394). کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دوره 6، شماره 1، 1-11.
 • نجاران طوسی، حامد؛ فاتح راد، مهدی؛ برزنونی، محمدعلی؛حسنی آهنگر، محمدرضا؛ محمدی، ابوالفضل. (1396)، الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، مدیریت اسلامی، شماره 19، 21-52.
 • نعمتی، محمدعلی؛ موسوی امیری، سیده طیبه، (1398). تدوین الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر تحقق دانشگاه‌پژوهی در دانشگاه‌ اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8(17)، 81-102.
 • آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا، (1395). تحقیق در عملیات نرم (رویکرد ساختاردهی مسئله)، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم.
 • سفیدخوش، میثم (1396)، ایده دانشگاه، سخنرانی علمی در دانشگاه شهید بهشتی.
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی، (1392). سند اسلامی شدن دانشگاه، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • شیخ زاده، محمد، (1394). سبک رهبری خدمتگذار الگویی متعالی برای فرماندهان و مدیران، تهران: مرکز امامت- مرکز باقرالعلوم (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 • فراستخواه، مقصود، (1396). گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران؛ مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی. تهران: آگاه، چاپ سوم.
 • گلشنی، مهدی، (1388). از علم سکولار تا علم دینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم.
 • محمدپور، احمد، (۱۳۹۰). روش تحقیق کیفی ضد روش ۲، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • معاونت طرح و برنامه دانشگاه امام صادق(ع)، (1396). اسناد راهبردی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • نقوی، سید علی، (1395). ابزار و تکنیک‌های کاربردی در پژوهش‌های مدیریتی، تهران: انتشارات موجک.
 • وبر، لوک ای؛ گاردنر، دیوید پی؛ بلاسی، پائولو، (1380). دانشگاه، رسالت‌ها و ارزش‌ها، ترجمه مهدی عباسی، تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی
 • دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1398 ، پرتال امام خمینی (ره): http://www.imam-khomeini.ir/fa/
 • دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، 1398، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی
 • Ainin, S., & Hisham, N. (2008). Applying Importance - Performance Analysis to Information Systems”, an Exploratory Case Study. Journal of Information, Information Technology, and Organizations, 95-103.
 • Amir, A. N. (2019). A Islamization and the Vision of the International Islamic University. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 2(2), 74-82.
 • Angell, R., Heffernan, T., & Megicks, P. (2008). Service quality in postgraduate education. Quality Assurance in Education, Vol. 16 Issue: 3, 236-254.
 • Braun, Virginia, Clarke, Victoria(2006), Using thematic analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol.2, No.6(June 2006)77-101.
 • Dixit , S. (2017). Integration of importance-performance analysis into the strategy of hospitals. International Journal of Healthcare Management, 10:3, 178-183.
 • EHTIYAR, R., & BASER, G. (2019). University Education and Creativity: An Assessment From Students’ Perspective. Eurasian Journal of Educational Research, 19(80), 113–132. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/43338/548913
 • Huang, G., & Ming To, W. (2018). Importance-performance ratings of corporate social responsibility practices by employees in Macao’s gaming industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 30 Issue: 9, 2870-2887.
 • Martilla, J., & James, J. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing,41, 77-79.
 • Seng Wong, M., Hideki, N., & George, P. (2011). The Use of Importance-Performance Analysis (IPA) in Evaluating Japan’s E-government Services. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 6(2), 17-30.
 • Weijaw, D. (2007). Using a revised importance–performance analysis approach: The case of Taiwanese hot springs tourism. Tourism Management,Volume 28, Issue 5, 1274-1284.
 • echer, T., & Trowler, P. (2001). Academic tribes and territories: intellectual enquiry and the culture of disciplines (2nd ed.). Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Boyatzis, Richard E.(1998), Transforming qualitative information: Thematic analysis & code development. Thousand Oaks: Sage Publication.
 • Boyer, H. (1995). Le reseau des cegeps et des universities tisse une toile surt out le Qeubec. Le Devoir.
 • Bryer, T. A., Pliscoff, C., & Connors, A. W. (2020). Civic mission of the university. In Promoting Civic Health Through University-Community Partnerships. Palgrave Macmillan, Cham.
 • Dressel, P.L. (1971). Institutional Research in the Universities. A Hand Book. San Francisco: Jossey-Bass.
 • King, N, & Horrocks, C. (2010), Interviews in Qualitative Research, London: Sage.
 • Trencher, G., Yarime, M., McCormick, K. B., Doll, C. N. H., & Kraines, S. B. (2014). Beyond the third mission: Exploring the emerging university function of co-creation for sustainability. Science and Public Policy.