طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک در جهت ارتقای ظرفیت‌های بالقوه صنعت گردشگری با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه صنعت هتل داری)

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 نویسنده مسئول دانشجویی دکتری دانشکده مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 استادیار دانشکده مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد تهران مرکز

3 استادیار عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

هدف تحقیق این است که در چارچوب سیاست‌های اعلامی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مبنی بر فعال سازی ظرفیت های درونی ،مدلی برای استقرار بازاریابی استراتژیک در هتل‌های 5 ستاره ایران بکار گرفته شود تا در مواجهه با شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم ها، ظرفیت بالقوه هتل ها را افزایش داده ودر نهایت موجبات توسعه صنعت گردشگری را فراهم سازد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردید. سپس با ارسال پرسشنامه و روش دلفی مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل‌های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل‌های 5 ستاره ایران می‌باشد. نتایج نشان می دهد که تمرکز هتل بر مولفه های اقتصاد مقاومتی که در این پژوهش بهره وری نیروی انسانی، رهبری، مناسب سازی فرهنگ، مناسب سازی ساختار و مشتری مداری می باشد موجب استقرار صحیح ابزار های بازاریابی استراتژیک که در اینجا محصول، قیمت، توزیع، مردم و فرآیند تعیین شده اند، گردیده و در نهایت افزایش ظرفیت های هتل ها را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


 • اکبری امامی، شهناز؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج، (1394) طراحی الگوی مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی، پژوهش‌های مدیریت در ایران.
 • بیانات مقام معظم رهبری، حرم مطهر رضوی علیهم السلام (1/1/1392).
 • پیغامی، عادل، (1393). «درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی»، انتشارات سدید. تهران.
 • شیروانی، امیر؛ مرادی، احسان (1391)؛ تمایزهای اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی، بازار سرمایه...
 • هریسون، جفری؛ کارون جان، (1387)، مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران، نشر آبتین.
 • K.J, (2006),Strategic Marketing، An Applied Perspective, McGRAW. Hill. A School of Management Sciences, Suratthani Rajabhat University, Suratthani, Thailand
 • Briguglio, L (2004); Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements; In Briguglio, L and Kisanga, E. J (eds); Vulnerability and Resilience of Small States; Common wealth Secretariat and the University of Malta; pp 43-53
 • David, F. R (2009). Strategic management: Concept and cases. Prentice Hall.
 • Duval R. Emeskovi J. and Vogel L. (2007) Structural Policies and Economic Resilience to Shocks, OECD Working Paper No. 567. OECD, Paris.
 • Getz, G. Jones, C.& Loewe, P. (2009). Migration management: an approach for improving strategy implementation”, Strategy & Leadership, 37(6): 18-24.
 • Glass, N. (1996) “Chaos, non-linear systems and day-to-day management”, European Management Journal, Vol. 14 No. 1, February, pp. 98-105.
 • Kotler, P. and Armstrong, G. (2011). Principles of Marketing. 14th.p
 • Mcdonald,M.A,Payne.(1996).marketing planning for services.Oxford.Butterworth-Heinmann.
 • Mongay,J.(2006)”Strategic Marketing: A literature review on definitions, concepts and boundaries”. Autonomous University of Barcelona, SBS Swiss Business School .
 • Oktay. (2017), “An analytical study to identify and determine the usage frequency of sales and marketing strategies for 5 star hotels in the Antalya region”, Computer Science 120 862–870
 • Rahimnia, F. Polychronakis, Y. and Sharp, J.M. (2009). A conceptual framework of impeders to strategy implementation from an exploratory case study in an Iranian university. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(4): 246-261.
 • Subhash C. Jain Girish Punj, (1987),"Developing Marketing Strategy: A Framework", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 5 Iss 1 pp. 34 – 39
 • Tikkanen,I. (2007) "Maslow's hierarchy and food tourism in Finland: five cases", British Food Journal, Vol. 109 Issue: 9,pp.721-734.
 • Zaman Gheorghe, & Vasile Valentina, 2014(Conceptual framework of economic resilience and vulnerability at national and regional levels, Institute of National Economy, Romanian Academy.