بررسی رابطه شاخصهای کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه، واحدکرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2007تا 2017 می باشد. برای این منظور از داده‌های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده‌های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است.
در این پژوهش از داده‌های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده‌های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی تخمین زده شده است.
نتایج نشان می دهد که بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد، همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی‌دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ از این رو مهم‌ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز کشور ارتقاء شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد؛ علاوه بر این، مبارزه سیستماتیک با فساد و باز‌تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 • 6- منابع

  تقوی، مهدی؛ نیکو مرام، هاشم؛ غفاری، فرهاد و طوطیان، صدیقه، (1390). رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور‌های عضو اپک، مجله پژوهشگر (مدیریت)، سال 8، شماره 21، 88-103.

  • پور احتشام، محمد، (1397). رابطه کیفیت حکمرانی با سلامت در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا، رفاه اجتماعی، دوره 18، ص 159-184.
  • جعفری صمیمی، احمد، (1395). فساد و استقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای در حال توسعه، مجله علوم انسانی، شماره 8، پیاپی 4، 13-24.
  • حبیبی، نادر، (1385). فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول. 112-91.
  • عیوضی، محمدرحیم؛ مرزبان، نازنین و صالحی، معصومه، (1396). از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار. راهبرد، دوره  , 55-85.
  • غمامی، محمدمهدی؛ قاسمی، محمدرضا، (1396). نقاط شروع مبارزه با فساد و رویکرد نشانگانی، دانش حسابرسی،دوره  17، شماره 69،  151-172.
  • نادری نژاد، ریحانه؛ غفاری غلامرضا، مومنی فرشاد، (1397).نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 1390-1350، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 42 ،63-
  • فرهادی‌نژاد، محسن، (1388). فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن، دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی. 45-33.

   

  6-2- منابع لاتین

  • . World Bank Development Indicators, WDI (2017). worldbank.org.199-202.
  • Ackerman, R. (2015). Corruption. A sudy in political economy. Lon on/ New York: Academic Press, 256-267.
  • Al-Marhubi, F. A. (2016). Corruption and inflation. Economics Letters, 66(2),199-202.
  • Anderson, J. E. (2014), “Trade and Security, I: Anarchy”, NBER Working
   Paper No. 6223.68-73.
  • Di tella, R. Braun, M. (2014). Inflation, Inflation Variability, and Corruption, Economics and Politics. Blackwell Publishing, 1, 77-100, 03.
  • Baumol, W.J. (2014). On Entrepreneurship, Growth and Rent-seeking: Henry George Updated. The American Economist, 48(1), 9-16.
  • Damir, P. and Praksa, E.M. (2011). Corruption and Inflation in Transition EU Members, Journal of Public Administration, 8(1),475-505.
  • Dewan, A. (2011).Corruption and Inflation: What’s the Nexus, Working Paper Series, 1-32.
  • Ghosh, S. Neanidis, K.C. (2010).Corruption in Public Finances, and the Effects on Inflation, Taxation, and Growth, Centre for Growth and Business Cycle Research, Discussion Paper, (140), 1-33.
  • Gulzar, S. Shafi, K. Siddiqui. (2011). Does Correlation Exist Between Inflation and Corruption, Journal of Cotemporary Research in Business, 2(9), 390-397.
  • Martinez, R. Iyer, V. (2016). Openness and Inflation: Evidence from The Seven Largest American Economies, International Business and Economic Research Journal, 10(3), 51-57.
  • Vindelyn, A. Hillman, H. (2007). Competition policy, inflation and corruption: evidence from African economies, Applied Economics Letters, Taylor and Francis Journals, 14(9),653-656
  • cpi.transparency.org.CPI Statistics

  پیوست مقاله