طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

2 استاد تمام مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد تمام مدیریت، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت. عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی انجام شده ‌است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین سابق سازمان های جهاد سازندگی، مرکز اردوهای جهادی، بسیج مستضعفین، جهاد دانشگاهی و اعضای هیئت علمی بوده اند. همچنین جهت شناسایی گونه های جهاد از بیانات مقام معظم رهبری و در راستای واکاوی شاخص های منابع انسانی جهادی از وصیت نامه های شهیدان دفاع مقدس استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از لحاظ نوع روش، توصیفی –اکتشافی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده که زمینه های لازم برای پیاده سازی این الگو، شامل فرهنگ جهادی، تشکیل سازمان سایه، رسانه جمعی و مجازی، مدیریت بر مبنای ایدئولوژی می باشد. از سویی، شرایط احراز جهت شناسایی نیروهای جهادی، شامل شایستگی های روانشناختی، سازمانی، رفتاری، ایدئولوژیک، آگاهی جهادی و شهادت طلبی می باشد. از سویی، علل و عوامل شناسایی مشاغل جهادی، شامل مواردی از قبیل عوامل ادراکی، ساختاری، جسمانی و انگیزشی می شود. همچنین در مسیر پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی، مدیران همواره با اقتضائاتی رو به رو می شوند که برای حل آن ها نیازمند تدابیر مختلف می باشد. نظامات مدیریت منابع انسانی جهادی، شامل جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات از جمله این اقتضائات می باشند. از سویی، پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی دارای پیامدهایی از قبیل سیر تحول منابع انسانی جهادی است.

کلیدواژه‌ها


 • فهرست منابع
 • احمدیان، علی اکبر (1392)؛ مدل سازی مدیریت جهادی، با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری؛ مجله سیاست دفاعی، شماره 87، سال 22، 1 –
 • الهیاری بوزنجانی، احمد؛ رحیم نیا، فریبرز؛ انصاری، محمدعلی؛ مرتضوی، سعید. (1396). کشف عوامل شکل دهنده، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع). سال نهم. شماره 4. 75-100.
 • باقری، مسلم و مرادی رودبالی، سحر. (1395). طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمد ابراهیم همت). فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. سال دوازدهم. شماره 71. 1-31.
 • حسینی، مهدی؛ موغلی، علی رضا؛ سرلک، محمدعلی و دلجو، غلامحسین. (1395). طراحی مدل سازمان جهادی. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی. سال سوم. شماره 15. 1-20.
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1391). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران. انتشارات صفار.
 • درویش، حسن؛ موغلی، علیرضا؛ موسوی، محمد و پناهی، بلال (1385)؛ شایستگی‌های منابع انسانی و رابطه آن‌ها با استراتژی‌های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی؛ شماره 5، صفحات 27-49.
 • دعاگویان، داوود و بختیاری، لطفعلی. (1395). ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی. سال دوازدهم. شماره اول. 1-18.
 • زارعی متین، حسن (1394)؛ مدیریت منابع انسانی؛ قم، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 • سیدجوادین، سید رضا؛ و فراحی، محمد مهدی (1390)؛ اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق؛ پژوهش‌های مدیریت ایران، دوره 16.
 • سلطانی، محمدرضا (1393)؛ مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات؛ فصلنامه پژوهش مدیریت اسلامی، شماره 2، 9-39.
 • شهباز مرادی، سعید و شهباز مرادی، محمدرضا (1392)؛ مدیریت و مدل‌های پیشرفته منابع انسانی؛ انتشارات توفیق دانش، تهران.
 • قائد علی، حمید رضا و عاشوری، مهدی (1393)؛ مدیریت جهادی شیوه‌ای تحقق یافته از مدیریت اسلامی؛ فرهنگ اسلامی، شماره 82، 1-7.
 • لطیفی، میثم و سعدآبادی، حسن (1393)؛ پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی؛ راهبرد فرهنگ، شماره 28، 2-32.
 • نعمتی پیرعلی، دل آرا (1393)؛ مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم؛ بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 31، 1 -23.
 • Akujuru, chukwunonye abovu. (2015). Local government, good governance and sustainable development in nigeria: a case study of emohua local government area of rivers state (2001-2012). Global journal of political sciences and administration. Vol: 3. No: 1. 1-19.
 • Alkahtani, ali (2014), An Application of Islamic Principles in Building a Robust Human Resource Management System (In Islamic Countries), International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences (IJRAOB), vol: 1. 1-12.
 • Branine, mohammed (2009), Human Resource Management with Islamic Management Principles: A dialectic for a reverse diffusion in management, Human resource management in developing countries. 1-23.
 • chen, W.J. A. and T. C. Huang, (2010), “the impact of human resource capabilities on internal customer satisfaction and organisational effectiveness”, Total Quality Management, 21(6), 633-648.
 • Ghebregiorgis, F. & Karsten, L. (2007), “Human resource management and performance in a developing country: The case of Eritrea”, The International Journal of Human Resource Management 18(2), 321-332.
 • Lee, F.H. & Lee T.Z. (2010), “the relationship between human resource management practices, business strategy and firm performance: evidence from steel industry in Taiwan”, The International Journal of Human Resource Management 21(9), 1351-1372.
 • Nik Mutasim Nik Ab. Rahman, Mohamad Adnan Alias, Sharmin Shahid,Mohamad Abdul Hamil, Syed Shah Alam, (2013), Relationship between Islamic Human Resource Management (IHRM) practices and trust: An empirical study, Journal of Industrial Engineering and Management, 6 (4), 1-19.
 • Razimi, Mohd Shahril Bin Ahmad, Dr Murshidi M. ohd Noor and Dr Norzaidi Mohd Daud, (2014), The Concept of Dimension in Human Resource Management from Islamic Management Perspective, Middle-East Journal of Scientific Research 20 (9): 1175-1182.
 • Scarlett, lyan and mckinney, matthew. (2016). Connecting people and places: the emerging role of network governance in large landscape conservation. The ecological society of America. 1-10.
 • Torbati, seyedeh elnaz,Tabatabaee, Seyed Shahabeddin, Eman Islamian (2014), jihad management is the necessity of transformation in banking system, singapouren journal of bussines economics, and management studies Vol.3, no.3, 1-6.
 • Vlachos, I. (2008), “the effect of human resource practices on organizational performance: evidence from Greece”, The International Journal of Human Resource Management 19(1), 74-97.