طراحی الگوی مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای امروز با وجود مطالعات فراوان و صرف بودجه‌های کلان برای کنترل استرس شغلی نیازجدی به تولید الگویی کارآمد برای مدیریت آن احساس می‌شود. آمار روزافزون معضلات اجتماعی و فردی برخاسته از استرس شغلی از نشانه‌های عدم کارایی لازم مدل های پیشین با وجود تلاشهای فراوان بوده است . دراین مقاله، محقق به دنبال کشف عوامل اصلی استرس شغلی و ارائه مدل مدیریت آن، بوده‌است؛ بر این مبنا، در ابتدا با مرور ادبیات نظام اسلامی و دانش مدیریت رایج، عوامل دخیل در ایجاد استرس شغلی سازمانی استخراج ، سپس با انجام مصاحبه های تخصصی با بیش از بیست نفر از صاحبنظران و دانشمندان برتر کشور در رشته های مدیریت، روانشناسی و علوم قرآنی، سنخ‌های آرمانی مدیریت اسلامی و دانش رفتار سازمانی رایج، با تکنیکهایی چون کدگذاری آزاد، تجزیه وتحلیل شدند . مفاهیم اصلی تحقیق پس از شناسایی ، کدگذاری باز"شاخص ها" سپس با کدگذاری محوری"مولفه ها" وبا کدگذاری انتخابی "ابعاد" مدل پدیدار شد و برای یکپارچگی وانسجام ابعاد، مولفه ها وشاخص های به دست آمده ، پرسشنامه‌ اکتشافی تهیه ، وبا توزیع آن، دربین نخبگان فوق، تمامی ابعاد مدل(عوامل مدیریتی، عوامل سرمایه ای، رفتار سیاسی، عوامل اخلاقی، نهادهای حاکمیتی)، تایید و به فرایند استقرائی خبرگی ارتقا یافت و نهایتا بر اساس پیشنهادات کلیدی راهبردی آنها، مدل مدیریت استرس شغلی کارکنان، منتج ازادبیات نظری ودیدگاه خبرگان، نمایان شد.

کلیدواژه‌ها


 • مهرابی امیر حمزه ،" 1393 "توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام" انتشارات موسسه حوزه ودانشگاه ،چاپ اول
 • وست، ویلیام ، 1383"روان درمانی ومعنویت، ترجمه شهریار شهیدی وسلطان علی شیر افکن "،نشر رشد،
 • سالاری فرد ، محمد رضا وهمکاران ، 1393" بهداشت روانی بانگرش به منابع اسلامی " انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه ،چاپ سوم
 • قلی پور آرین، 1393 " مدیریت رفتار سازمانی " سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)چاپ هفتم.
 • هادی بهرامی احسان، معنا شناسی افسردگی ازمنظر قرآن، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1396
 • اخوت احمدرضا، استرس رزم براساس قرآن حکیم، نشرقرآن و اهل بیت نبوت، چاپ اوّل، 1395
 • جوادی آملی، عبدالله، مفاتیح­الحیات، 1391 نشر اسراء چاپ هشتادوهشتم
 • عبدالرحمان بن ابی بکر وسیوطی، جلال­الدین، "الجامع الصغیرفی احادیث البشیر النذیر" بیروت، نشر دارالفکر 1981 م چاپ اوّل.
 • قمی ابن بابویه "شیخ صدوق " الخصال، نشرنسیم کوثر، چاپ اوّل 1382، ترجمه جعفری یعقوب
 • فقهی فرهمند،ناصر ، 1388 نشریه فراسوی مدیریت سال سوم شماره ،10
 • هاشمی رفسنجانی علی اکبر، تفسیرراهنما، 1381، نشر فرهنگ و معارف اسلامی، ج 7، 11 و17
 • مصطفوی حسن، “التحقیق "تهران1368، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مجلسی، محمدباقر، "بحارالانوار" جلد 75 باب 33
 • مطهری مرتضی، "اسلام ومقتضیات زمان" تهران ، 1377 نشر صدرا، ص 11-16
 • حسینی خامنه­ای­، سیدعلی، "طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن" 1392 نشر صهبا
 • طباطبائی محمدحسین­، "تفسیر المیزان" 1363، جلد 10، نشرفرهنگی رجاء
 •  “Complate Health, And Safety Tracker.2015
 • Dembe, A.E., “The socil concequence of occupational injuries and illnesses on families “, American journal Medicine, Vol. 40, No4, 2001, pp. 403-417.
 • Nahar Hosein, 2013, Job Satisfaction
 • Selden,L,(2005),”On grounded Theory-with Some Malice”,journal of Documentation,vol.61,no .1,pp.114-129
 • Robbins,S.(1993),Organizational Behavior,prentice-Hall
 • Ivancevich, J. M. T. Matteson, Stress and Work: A Managerial Perspective, Glenview, IL: Scott, Fores man, 1980, pp. 8-9.
 • Benson, Herbert, the Relaxation Response, New York: William Morrow and Co., 1975.
 • Halroyd Anderasik,Vest Brook, 1977 az Omrabin Dimateoo translated Moosavy[e] Asl
 • The Health and Safety Executive Annual Report and Accounts 2013/14
 • Quick, J. C. D.L, Nelson, and J. D.” The Self Reliance Inventory
 • Robbins, S. P. (2001). Organizational behavior. New Delhi: Prentice – Hall