اثر درآمد‌های نفتی بر مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده‌ی نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ا نرژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر(نویسنده مسئول)

3 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمد‌های نفتی و مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده نفت با استفاده از داده‌های پانل و روش خودرگرسیون برداری پانل (‌PVAR) طی دوره 2015-1995 پرداخته است. نمونه کشور‌های مورد بررسی شامل الجزایر، آذربایجان، کانادا، کلمبیا، ایران، قزاقستان، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، عربستان، امارات و مالزی است. در این مطالعه، شاخص‌ مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران (2009) برای کشورهای نمونه طی دوره بررسی محاسبه شده است. مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مقاومت اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی علت مقاومت اقتصادیست.

کلیدواژه‌ها


6- منابع
6-1- منابع فارسی
مقاله­ها
آزاد ارمکی، تقی، مبارکی، مهدی و شهبازی، زهره، (1390). بررسی شناسایی شاخص‌های کاربردی توسعه اجتماعی( با استفاده از تکنیک داخلی). فصلنامة مطالعات توسعة اجتماعی ـ فرهنگی، سال اول، شماره اول، صفحات 7 تا 30.
ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن، (1395). برآورد شاخص‌ آسیب‌پذیری و تاب‌آوری‌اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشور‌های عضو اوپک. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 3، پاییز 1395، صفحات 25 تا 44.
سیف، اله مراد، (1391). الگوی پیشنهادی اقتصادی مقاومتی جمهوری اسلامی ایران ( مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری). فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره شانزدهم، صفحات 5 تا 22.
شعبانی، احمد و نخلی، سید رضا، (1393). مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج و در بیان مقام معظم رهبری. فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، صفحات 55 تا 88.
غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه، (1394). مفهوم و ارزیابی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 59، زمستان 1394، صفحات 161 تا 187.
منابع اینترنتی
دهقانی، محمد.1391. تفاوت اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی، پایگاه تحلیلی خبری 598 به آدرس:598.ir، کد خبر:101298.
 
6-2- منابع لاتین
Articles
Briguglio, L. )2014). A Vulnerability And Resilience Framework For Small States. University Of Malta. .
Briguglio, L. And Piccinino, S. (2012). Growth With Resilience In East Asia And The 2008-2009 Global Recession. University Of Malta, Soclal Science Resfarch Network, Http://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=2204797.
Briguglio,L., Cordina, G., Bugeja, S. And Farrugia, N. (2006). Conceptualizing And Measuring Economic Resilience. Economics Department, University Of Malta
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. And Vella, S. (2009). Economic Vulnerability And Resilience: Concepts And Measurements. Economics Department, University Of Malta, Version Of Record First Published:
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. And Vella, S. (2008). Economic Vulnerability And Resilience Concepts And Measurements. Research Paper No. 2008/55,
Boorman, J. Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D. And Alberto Kohli, H. (2013). The Centennial Resilience Index: Measuring Countries’ Resilience To Shock. Global Journal Of Emerging, Market Economies, 5(2), 57-98,  Http://Eme.Sagepub.Com
Han, Y. And Goetz, S. (2015). The Economic Resilience Of U.S. Counties During The Great Recession. The Review Of Regional Studies, Department Of Agricultural Economics, Sociology, And Education, Pennsylvania State University, 45, 139-149
Hassan, S. And Othman, Z. (2015).  The Effect Of Economic Resilience On Private Investment In Selected Malaysian Economic Sectors. Mediterranean Journal Of Social Sciences, Department Of Economics And Agribusiness, School Of Economics, Finance And Banking, UUM COB Universiti Utara Malaysia, November.
Johnson, W. (2006). Policy Responses To Economic Vulnerability. Econoimc & Social Affairs, CDP Background Paper No. 9, ST/ESA/2006/CDP/9.
Kitsos, A. And Bishop, P. (2016). Economic Resilience In Great Britain: The Crisis Impact And Its Determining Factors For Local Authority Districts. SPECIAL ISSUE PAPER.
Morrone, A., Scrivens, K., Smith, C. And Balestra, C. (2011). Measuring Vulnerability And Resilience In OECD Countries. Paper Prepared For The IARIW-OECD Conference On Economic Insecurity Paris, France, November
Seth, A. And Ragab, A. (2012). Macroeconomic Vulnerability In Developing Countries: Approaches And Issues. International Policy Centre For Inclusive Growth, United Nations Development Programme, Working Paper
Sanchez, A., Roha, O., Hermansen, M. And Rasmussen, M. (2015). Economic Resilience: A New Set Of Vulnerability Indicators For OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers, No.1249, OECD Publishing,
Wilson,P., Tsai, C. And Rahman, T. (2015). Economic Resilience And Vulnerability In The Rural West. Departmental Working Paper 2015-01, Department Of Agricultural And Resource Economics, University Of Arizona, Tucson, Arizona, U.S.A.