شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، (نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کارآفرینی تخریب خلاق و فرآیندی برای ارزشآفرینی و بستری برای رشد و تعالی جامعه انسانی میباشد. این پژوهش درزمینه مطالعات کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی و باهدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی انجامشده است. این پژوهش کاربردی و ازلحاظ روش، آمیخته است. در مرحله کیفی؛ ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری شامل خبرگان کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی با حجم نمونه 25 نفر با نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری بود. تجزیه و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک(گلیزری) انجام شد. در مرحله کمی؛ ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخت یافته و نمونه آماری تحقیق 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور بود. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی شامل چهار مؤلفه به ترتیب اولویت: 1. ایجاد بنگاه جدید (کسبوکار جدید( با شدت تأثیر 895 / 0،2 . خلق ثروت (ایجاد ثروت مولد) با شدت تأثیر 894 / 0،3 . توسعه کسبوکارها )ماندگاری کسبوکارها،
گسترش کسبوکارها( با شدت تأثیر 892 / 0، 4. دستاورد جدید (تکنولوژی نوآورانه، محصول جدید) با شدت تأثیر 865 / 0؛ میباشند.

کلیدواژه‌ها


 1. امید محمد(1394)، کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش­بنیان
 2. بابایی طلاتپه محمد باقر ، عاطفه ذوالفقاری (۱۳۹۴)، خلق ارزش در کارآفرینی از منظر اسلام، کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار، تبریز،
 3. بهادری علی،(1397)، پژوهش کیفی داده­بنیاد «کدگذاری» و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان، دوفصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان، سال چهارم، شماره 5، بهار و تابستان 1397، 88-96
 4. ترک­زاده جعفر ، فاطمه عبدشریفی (1397) ، بافت­نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 21، پاییز و زمستان 1397 ، صص 113- 140
 5. جعفری انوش، مریم آهنگری(۱۳۹۱)، استراتژی اقتصاد مقاومتی، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، رشت، دانشگاه گیلان
 6. جعفری­ راد علی، عادل زاهدبابلان، مسعود مرادی، عیسی ثمری(1397)، طراحی الگوی مفهومی توسعه­ی شایستگی مدیران مدارس متوسطه، نظریه ­ای داده ­بنیاد، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، دوره هفتم، شماره 4، بهار98، صص 188-163
 7. حاجی­پور بهمن، شهریار عزیزی، منیژه قره­چه، مصطفی محمدی، (1396)، الگوی مبنایی تخصیص بهینه منابع بازاریابی: رویکرد داده بنیاد، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره7، شماره 3، پاییز 1396
 8. حدادیان علیرضا، لیلی طباخیان، حمید بحرپور(۱۳۹۴)، نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی، اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مشهد، انجمن مدیریت ایران واحد خراسان
 9. حق ­شناس­ کاشانی فریده (1398)، جزوه تحلیل آماری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، بهار 1398
 10. خادمی علیرضا، مهدی عیدی(1394)، نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مشهد، انجمن مدیریت ایران واحد خراسان
 11. خامنه ­ای سیدعلی(1392) ، ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی ، 29/بهمن/1392
 12. دانایی ­فرد حسن، سید مجتبی امامی­(1386) ، استراتژی­ های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه ­پردازی داده­ بنیاد ، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم- پاییز و زمستان 1386 ، صص 69-97
 13. رستمی­ مازویی نعمت، (1397)، تبیین نقش حسابداری مدیریت در فرآیندهای کارآفرینی با تاکید بر مفهوم ارزش آفرینی، اولین همایش ملی کارآفرینی، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 14. ساغروانی سیما، سعید مرتضوی، محمد لکزیان، فریبرز رحیم­نیا (1392) ، فهم زوایای نوینی از سازه «ظرفیت مازاد سازمانی» ، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره 32، زمستان 1392
 15. سلیمانی مریم، اله مولایی، مژگان حمیدی بیناباج (1396) ، عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصادمقاومتی، سال یازدهم ، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 121 تا 144
 16. سلیمی قاسم، مهدی امیری(1396) ، مفهوم پردازی و تبیین سهم کارآفرینی استراتژیک و مدیریت دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی، دو فصلنامه پژوهش­های اقتصادمقاومتی، سال اول، شماره 2
 17. صبحیه محمدحسین، امیر ردایی، (1394) ، وضعیت تحقق اهداف و برنامه­های طرح مسکن مهر در بخش انبوه­سازی پروژه یازده هزار واحدی مسکن مهرماهدشت، فصلنامه علمی-پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره 33، سال 12، تابستان 1394
 18. علوی­ فر سید امیر حسین، عباس اسدروز (1395) ، ارزیابی ریسک تهدیدات اقتصادی به منظور طراحی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقابله، فصلنامه علمی باور، سال سوم، شماره سوم، آبان 1395
 19. عبدی فرشید، پویان هاشمی (1395) ، ساختار علیت متغیرهای رضایت کارکنان و اخلاق حرفه­ای بر وفاداری مشتری مطالعه موردی کارخانه آرد ستاره کردان، دومین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، 25 آذر ماه 1395
 20. عزیزی محسن ، خضری محمد (1397) ، ارتقای بُعد اقتصادی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب (مطالعه موردی نقش راهبردی مرزبان اقتصادی کشور)، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 43 تا 60
 21. غفوریان شاگردی، سعید آیباغی اصفهانی، محمد فتاحی، (1397) ، بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کاکنان با بهره­گیری از انعطاف پذیری منابع انسانی و سرمایه روان­شناختی سازمان، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی ، سال اول، شماره 2، زمستان 97، صص 51-78
 22. فتاحی مجید، خدیجه حاجی­آقایی، قاسم صادقی، رقیه اسلامی (1394)، نقش کارآفرینی در توسعه اقتصاد مقاومتی، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
 23. فخرپور سیدحسین، زهرا خوش سپهر، محمدحسن ملکی، (1397) ، ارائه مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان­ها با بکارگیری نظریه شکست­ناپذیری، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صص 123-152
 24. قلی­پور مریم، مصطفی علمی مقدم، حسنعلی قلی پور(۱۳۹۴)، نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مشهد، انجمن مدیریت ایران واحد خراسان
 25. قربانی پرویز (1398)، «ارائه مدلی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی»، رساله دکترای رشته کارآفرینی-بین­الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، چاپ نشده، 1398
 26. قربانی پرویز(1393)، تاثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزش کارآفرین شدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، 1393
 27. قربانی پرویز، زینب عبدی(1394)، کارآفرینی و جایگاه آن در پرتو مبانی علم حقوق، دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز
 28. قربانی پرویز، عبدالله کولوبندی، محمود محمدی و علیرضا سلوکدار(1394)، آموزش کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر، دانشگاه ملایر
 29. قربی سیدمحمدجواد(1395)، رویکرد انتقادی درباره برداشت­های رایج از اقتصادمقاومتی در متون اقتصادی در ایران، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ویژه­نامه اقتصادمقاومتی، 103-123
 30. گرمرودی ثابت مولود (1396)، نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، ویژه­نامه، صص 45-57
 31. کشاورزترک عین­الله، احسان شفیع­زاده، هادی نهادی (1395) ، طراحی الگوی پارادایمی کارآفرینی راهبردی با نگاه به دفاع مقدس با رویکرد آینده­پژوهی،آینده پژوهی دفاعی،سال اول، شماره 3، زمستان 1395، صص 63 – 86
 32. لاجوردی مسعود، ابولفضل دانایی، سیدمحمد زرگر، سیدعبدالله حیدریه(1398)، چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 37، بهار 1398، صص 123-83
 33. مبینی­دهکردی علی، حسن احمدی، علی دلاور(1397) ، طراحی مدل شایستگی­های کارآفرینی راهبردی مدیران ارشد کشور، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین­رشته­ای دانش­راهبردی، سال دوم، شماره7، پاییز 1397، صفحات 150-127
 34. مبینی­دهکردی علی، آرزو ربانی (1391) ، مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزش در سطح سازمان، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره هفتاد، تابستان 1391
 35. میردشتی ساسان ، روح اله نامنی(۱۳۹۵)، نقش نهاد اجتماعی خانواده در پرورش انسان ارزش آفرین (کارآفرین)، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 36. محبوبی محمدرضا، عبدالرضا محمودی سرای، محمد مختارنیا، محمد شریف شریف­زاده (1395)، عامل­های پیش­برنده توسعه­ی کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 37، تابستان 1395، صص 5-20
 37. محمدی نریمان، توحید علیزاد، فردوس حاتمی­طاهر، (1395) ، عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، شماره پیاپی 15، شماره چهارم، صص 99-121
 38. محمدی معصومه (1395) ، شناسایی مولفه­های معنویت اثرگذار بر تاب­آوری در افراد کارآفرین، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،شهریور 1395،  چاپ نشده
 39. مهرابی امیرحمزه، حسین خنیفر، علی­نقی امیری، حسن زارعی­متین، غلامرضا جندقی، (1390) ، معرفی روش­شناسی نظریه­ داده­بنیاد برای تحقیقات اسلامی(ارائه یک نمونه)، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، بهار و تابستان 1390
 40. نجاریان­کاخکی محمد، داوود ثمری(۱۳۹۴)، بررسی و تبیین تحقیق و روش­های آن در حوزه کارآفرینی، کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه، شیراز، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران
 41. هاشمی کسرا (1394) ، دولت کارآفرین، کارآفرینی دولتی، دولت­یار، شماره چهارم ، تابستان 1394، فایل الکترونیکی
 42. پیری­توسنلو مسعود، شیما کاظمی ملک محمودی، علی گل­افشانی، 1395، کتاب : فرهنگ کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، ناشر: علیم نور
 43. رضایی سعید، فاطمه عیوضی (1394) ، هنر آینده­پژوهی کارآفرینان فاوا، انتشارات شکیب، 1394
 44. - بیانات مقام معظم رهبری ، ازسال 1387 الی 1398 آدرس برخط سایت : http://farsi.khamenei.ir
 45. معصومی‎نیا غلامعلی(1397)، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، روزنامه جهان اقتصاد،26/2/97.
 46. یادگاری رضا(1397)، مصاحبه با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی ، آنا – 28 فروردین 1397 سایت: ana.ir
 • Carroll, John J., (2017)," Failure is an option: the entrepreneurial governance framework ", Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 6 NO, 1. Pp, 108-126. Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/JEPP-04-2016-0013
 • Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
 • Douglas, D. (2003). Inductive theory generation: A grounded approach to business inquiry’. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(1): 47–54.
 • Fernández, Walter D. (2004), Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2).
 • Jones, M. and Alony, I. (2011). Guiding the use of grounded theory in doctoral studies–An example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies, 6 (N/A): 95-114.
 • Kraus, Sascha & Kauranen, Ilkka.; "Strategic management and entrepreneurship: Friends or foes? ";Int. Journal of Business Science and Applied Management, Volume 4, Issue 1, 2009.
 • Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1965), Awareness of Dying. (1967), The Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research
 • Goldkuhl, Goran; Cronholm, Stefan (2010), Adding Theorical Grounding to Grounded Theory Toward Multi-Grounded Theory, Internation Journal of Qualitative Methods, Vol. 9, No. 2, pp. 187-205
 • OECD (2016), Entrepreneurship at a Glance 2016, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2016-
 • Olaison, L. and Meier, B. (2014), “The abject of entrepreneurship: failure, fiasco, fraud”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol, 20. No, 2. PP, 193-211.
 • Pardo, Clara, Alfonso, William (2017) "Applying “attribution theory” to determine the factors that lead to the failure of entrepreneurial ventures in Colombia", Journal of Small Business and Enterprise Development, https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0167
 • Selden, L. (2005), “On grounded theory - with some malice”. Journal of Documentation, Vol. 61 No.1, pp. 114-129.
 • Abdulnasir A. (2018), Entrepreneurship and Enterprise Development, Lecture Note.
 • Audretsch, D. B. (2007). Entrepreneurship Capital and Economic growth. Oxford Review Economic Policy, 23, 63-78.
 • Creswell,W.j. (2007); qualitative inquiry and research design ,sage publications.
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967), The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative researchresearch, New York: Aldine de Gruyter.
 • Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of Entrepreneurial Personality, United State Greenwood press:.
 • Nanda, R. & Sorensen, J. (2008). Workplace Peers and Entrepreneurship. Harvard
 • Business School. Retrieved from http://www.hbs.edu/ research/pdf/08-051.pdf.
 • Urquhart, C. (2013) Grounded Theory for Qualitative Research, London: Sage Publication.