بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب‌آسیا

دوره 19، شماره 71، مرداد 1395، صفحه 113-139

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی


طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به استناد سیره پیامبر اسلام(ص)

دوره 17، شماره 64، اسفند 1393، صفحه 5-26

سید علی اکبر افجه ای؛ عباداله بانشی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ مقصود امیری


نقش ساختار سیاسی در سیاست‌گذاری فرهنگ مقاومت

دوره 17، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 5-31

عباس مصلی‌نژاد


مطالعه کارگفت‌های نامة مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

دوره 18، شماره 66، اردیبهشت 1394، صفحه 5-23

فائزه عرب یوسف آبادی؛ داود سیفی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


ویژگی های مربی صالح در پرورش و مدیریت استعداد ها ؛ پژوهشی قرآنی

دوره 19، شماره 72، آبان 1395، صفحه 5-30

محمد امین پهلوان شریف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی لسانی فشارکی


بررسی اولویتهای نهادی برای رفع موانع کلیدی مشارکت مردم در جهاد اقتصادی

دوره 20، شماره 74، فروردین 1396، صفحه 5-28

محسن حبیبی؛ محسن باقری نصرآبادی


تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

دوره 20، شماره 75، مرداد 1396، صفحه 5-30

جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی؛ قدرت الله محمدی


شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی(رحمه‌الله)

دوره 21، شماره 79، مرداد 1397، صفحه 5-28

محمدرضا داودی؛ ناصر جمالزاده


شناسایی راهبردهای مؤثر بر حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی( بهره‌گیری از بیانات آیت الله خامنه‌ای)

دوره 21، شماره 80، آبان 1397، صفحه 5-30

عبدالمجید ایمانی؛ مریم راشکی؛ فرحناز آهنگ؛ گل بهار پورانجنار؛ زینب بختیاری


ارائه مدل مناسب مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی

دوره 22، شماره 84، آبان 1398، صفحه 5-24

عباس چهاردولی؛ ایمان هرمزی زاده