کلیدواژه‌ها = حق تعیین سرنوشت
تأثیر بیداری اسلامی بر ماهیت و کارکرد نظام سلطه

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 49-84

روح اله قادری کنگاوری؛ نبی اله روحی