کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی

دوره 22، شماره 84، آبان 1398، صفحه 25-56

محمود ذبیح زاده باغلوئی؛ سید محمد مقیمی؛ سید رضا سید جوادین؛ محمد تابان