کلیدواژه‌ها = "رهیافت داده های تابلویی"
بررسی رابطه شاخصهای کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم

دوره 22، شماره 85، بهمن 1398، صفحه 125-150

محمد بهروزی؛ مسعود پورکیانی؛ مژگان درخشان؛ مهدی محمد باقری