کلیدواژه‌ها = ادراک اقتصاد مقاومتی
ادراک فارغ التحصیلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 21، شماره 78، اردیبهشت 1397، صفحه 31-72

اصغر ابراهیمی هرستانی؛ یوسف ادیب؛ یوسف رضاپور؛ مهدی طغیانی