کلیدواژه‌ها = امنیت پایدار
الگوسازی عوامل تأمین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران

دوره 19، شماره 72، آبان 1395، صفحه 125-149

حسن پولادی؛ محمد مهدی کشاورزیان؛ هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور


نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 115-147

هادی عبدالملکی؛ علی محمد احمدوند