کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تدوین الگوی توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

دوره 20، شماره 74، فروردین 1396، صفحه 143-172

محمد حق شناس گرگابی؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری؛ زهرا صالحی ساداتی


مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 19، شماره 73، بهمن 1395، صفحه 115-142

یاسر سلیمانی؛ سعید سید حسین‌زاده یزدی؛ مصطفی سمیعی نسب