نویسنده = جمشید عدالتیان شهریاری
شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

دوره 23، شماره 86، اردیبهشت 1399، صفحه 113-148

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی


شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

دوره 22، شماره 82، اردیبهشت 1398، صفحه 101-128

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ نصرت الله شادنوش