نویسنده = اصغر ابوالحسنی هستیانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 22، شماره 83، تابستان 1398، صفحه 67-95

مجید فشاری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محسن رضایی میرقائد