نویسنده = کامران ندری
طراحی اسناد خزانه اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ایران

دوره 21، شماره 79، مرداد 1397، صفحه 187-210

محمد مهدی نجفی علمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری