نویسنده = محمد تقی تقوی فرد
بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران

دوره 22، شماره 83، مرداد 1398، صفحه 119-142

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ مرتضی عبادی؛ امراله امینی؛ محمد تقی تقوی فرد