نویسنده = محمد پهلوانی زاده
شناسایی و سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی جهادی در سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی

دوره 20، شماره 76، آبان 1396، صفحه 93-124

محمد مهدی بیگدلی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی حمزه پور؛ محمد پهلوانی زاده