نویسنده = محمد علی لسانی فشارکی
ویژگی های مربی صالح در پرورش و مدیریت استعداد ها ؛ پژوهشی قرآنی

دوره 19، شماره 72، آبان 1395، صفحه 5-30

محمد امین پهلوان شریف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی لسانی فشارکی