نویسنده = مسلم باقری
تعهد مدیران بخش دولتی در نظام اسلامی

دوره 22، شماره 83، مرداد 1398، صفحه 97-118

محسن جاجرمی زاده؛ مسلم باقری؛ علیرضا فارسی نژاد؛ مسلم علیمحمدلو؛ آرزو طاهری