اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2344
تعداد پذیرش 189

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز