اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2490
تعداد پذیرش 206

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
درصد پذیرش 8 %