دوره و شماره: دوره 24، شماره 91 - شماره پیاپی 746، تابستان 1400 
6. واکاوری پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین خنیفر؛ امیرحسین عبداله زاده