دوره و شماره: دوره 24، شماره 90 - شماره پیاپی 745، بهار 1400 
2. طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین

محمد گل صنم لو؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سید صدرالدین شریعتی