دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، زمستان 1399 (744) 
2. طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برای جلب مشارکت های مردمی در مناسبت های انقلابی

صفحه 1-20

احمد عبدی سنقرآبادی؛ سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید حمید خداداد حسینی


4. شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس

صفحه 1-41

هادی خانمحمدی؛ سیدمحمدعلی مسیبی؛ مهدی حسنوند