دوره و شماره: دوره 22، شماره 84، آبان 1398، صفحه 1-10 (739) 
2. طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی

صفحه 25-56

محمود ذبیح زاده باغلوئی؛ سید محمد مقیمی؛ سید رضا سید جوادین؛ محمد تابان


4. اثر درآمد‌های نفتی بر مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده‌ی نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)

صفحه 85-112

سمیرا آرزم؛ فاطمه حسین پور؛ ابراهیم قاسمی ورنامخواستی؛ حمیدرضا عبداللهیان


6. الگوی سیاستگذاری نمادهای اسلامی- ایرانی شهری (مبتنی بر دیدگاه نخبگان فرهنگی)

صفحه 135-161

حسین هنرور صدیقیان؛ کریم خان محمدی؛ علی اصغر اسلامی تنها