دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، بهمن 1398، صفحه 1-6 (740) 
1. طراحی الگوی مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلامی

صفحه 5-28

زهرا بیگم سجادی؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ حسین تاج آبادی


5. بررسی رابطه شاخصهای کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم

صفحه 125-150

محمد بهروزی؛ مسعود پورکیانی؛ مژگان درخشان؛ مهدی محمد باقری


6. تحلیل فضایی فقر اجتماعی در شهر اردبیل

صفحه 151-179

فاضل احدی آقا حسن بیگلو؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ اکبر آبروش