دوره و شماره: دوره 21، شماره 80، پاییز 1397 (734) 
1. شناسایی راهبردهای مؤثر بر حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی( بهره‌گیری از بیانات آیت الله خامنه‌ای)

صفحه 3-4

عبدالمجید ایمانی؛ مریم راشکی؛ فرحناز آهنگ؛ گل بهار پورانجنار؛ زینب بختیاری