دوره و شماره: دوره 21، شماره 78، بهار 1397 (732) 
4. کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی