دوره و شماره: دوره 20، شماره 74، بهار 1396 (728) 
2. بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم‎سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز

محمدحسین دانشفر؛ محمدرضا مقدم؛ الله مراد سیف؛ علی مبینی دهکردی؛ علی اصولی


6. تدوین مدل توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

محمد حق شناس گرگابی؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری؛ زهرا صالحی ساداتی