دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، آبان 1395 (588) 
1. ویژگی های مربی صالح در پرورش و مدیریت استعداد ها ؛ پژوهشی قرآنی

صفحه 5-30

محمد امین پهلوان شریف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی لسانی فشارکی


5. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین المللی

صفحه 101-123

علی مروی سماورچی؛ صادق بختیاری؛ همایون رنجبر؛ سعید دایی کریم زاده


6. الگوسازی عوامل تأمین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران

صفحه 125-149

حسن پولادی؛ محمد مهدی کشاورزیان؛ هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور