دوره و شماره: دوره 18، شماره 66 - شماره پیاپی 1، بهار 1394 (583) 
1. مطالعه کارگفت‌های نامة مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

صفحه 5-23

فائزه عرب یوسف آبادی؛ داود سیفی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی