دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، زمستان 1393 (529)