دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، زمستان 1393 (511) 
1. طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به استناد سیره پیامبر اسلام(ص)

صفحه 5-26

سید علی اکبر افجه ای؛ عباداله بانشی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ مقصود امیری