دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، زمستان 1393 (512) 
4. ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن: مورد مطالعه استان همدان

صفحه 77-94

خلیل زندی؛ محمدفائق محمدی؛ سیامک صادقی؛ علی آژده