دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، بهار 1392 (515) 
3. نقش قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در جنبش بیداری اسلامی جهان اسلام

صفحه 85-113

مهدی ناظمی اردکانی مهدی ناظمی اردکانی؛ محمدجواد الوندی محمدجواد الوندی؛ احمدعلی امامی احمدعلی امامی؛ مجید نجات پور


4. نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار

صفحه 115-147

هادی عبدالملکی؛ علی محمد احمدوند