تدوین و اولویت‎بندی سیاست‎های تحقق بستر فرهنگی شکل ‎گیری اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شورای عالی انقلاب فرهنگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت و مدیرکل دفتر پژوهش های علمی و فرهنگی معاونت پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 دانش آموخته دکتری علوم اجتماعی

3 مدیر گروه پژوهش های فرهنگ و علم معاونت پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی

4 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

با گذشت هفت سال از طرح بحث اقتصاد مقامتی توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) صحبت از چیستی و چرایی اقتصاد مقاومتی به‌اندازه‌ی چگونگی تحقق آن در اولویت پژوهش نیست. نظریه‎پردازان اقتصادی معتقدند فرهنگ، بر اقتصاد تأثیر داشته و آن را عاملی مهم در تشویق فعالیت‎های مفید اقتصادی مانند کار و تلاش می‎دانند و همواره بر اهمیت اثر فرهنگ بر رشد اقتصادی تأکید کرده‎اند. ازآنجاکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه قرارگاه فرهنگی کشور و متشکل از تمامی نهادهای حقوقی فرهنگی جمهوری اسلامی و خبرگان برتر این حوزه در کشور است انتظار می‎رود سیاست‎های فرهنگی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ نماید. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی (کمی‎ـ‎کیفی)، انجام شده است؛ در بخش کیفی با استفاده از روش‎های مطالعه اسنادی و فراترکیب پژوهش‎های پیشین و نیز تحلیل مصاحبه‎های انجام شده به استخراج سازه‎ها، مؤلفه‌ها، مفاهیم و متغیرهای فرهنگی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و بر این اساس مدل مفهومی پژوهش ساخته شد. در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان از نرم‌افزار PLS برای مدل‎سازی معادله ساختاری و آزمون مدل نهایی بهره گرفته شد. درنهایت با استفاده از مدل کانو حوزه‎های دارای اولویت برای سیاست‌گذاری مشخص شدند و بر اساس اولویت‎های سیاست‎گذاری استخراج‌شده، با انجام آزمون فریدمن 26 اقدام سیاستی از میان 122 اقدام، انتخاب‌شده‎ و به‌عنوان بسته سیاستی فرهنگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها