شناسایی راهبردهای مؤثر بر حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی( بهره‌گیری از بیانات آیت الله خامنه‌ای)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 استادیار، مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 ندارد

چکیده

گرایش به مصرف کالاهای خارجی یکی از مشکلات کشور می‌باشد که تأثیر آن بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای برای گسترده‌کردن سبد حمایتی از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش، آمیخته (کیفی و کمی) است. همچنین از نظر مسئله پژوهشی و گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های توصیفی- موردی قرار دارد. جامعه آماری مربوط به مطالعه کیفی، 300 مورد از سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای بوده است. که جهت بالا بردن تعمیم‌پذیری، کل جامعه با استفاده از نرم افزار Maxquda10 و روش کد‌گذاری تحلیل شد. ابزار مورد استفاده در جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول چک لیست کد‌گذاری است. برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده از 3 کد‌گذار استفاده شد مدل استخراجی که به صورت جداول سوات (swot)تنظیم شد در بین خبرگان دانشگاهی توزیع گردید. خبرگان با نمونه‌گیری قضاوتی شامل اساتید منتخب داشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه امام صادق، دانشگاه امام حسین و دانشگاه اصفهان ده نفر انتخاب شده اند و داده‌ها با استفاده از ماتریس سوات (swot) تحلیل شد. در نهایت با تحلیل موقعیت راهبردی کشور ایران در این زمینه راهبردهای حمایت از کالای ایرانی تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها