تحلیل سیستمی مسأله نفوذ و منظومه اثرگذاری آن با تأکید بر ابزارهای نوین دیپلماسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. دانشکده علوم سیاسی

2 دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اگر بخواهیم مخاطرات فراروی نظام اسلامی را برشماریم، بدون شک، یکی از اصلی ترینِ این چالش‌ها، «مسأله نفوذ» است. با عنایت به این مهم، مقاله حاضر از دریچه نظریه سیستم‌ها به مسأله نفوذ نگریسته و در پی پاسخ به این پرسش است که مسأله نفوذ در قالب نظریه سیستم‌ها چگونه عمل کرده و چه تأثیری بر سطوح فردی، اجتماعی و سیاسی جامعه مخاطب نفوذ بر جای می‌گذارد؟ در این راستا، نگارندگان، ضمن اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، برای جمع‌آوری داده‌ها، از منابع کتابخانه‌ای و داده های حاصل از مصاحبه بهره برده‌ اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که پروژه نفوذ، در کلیت آن، به صورت سیستمی عمل می‌کند. بدین معنا که در فرآیند نفوذ، ورودی‌های سیستم از طریق کاربست سیستم ابزارهای نفوذ، سبب اثرگذاری بر سه سطح فردی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هدف می‌شوند که این مسأله خود سبب تغییر خواست‌ها، نیازها و تمایلات پذیرندگان نفوذ متناسب با خواست‌ها، نیازها و تمایلات مبدأ نفوذگذاری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها