کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی بود. جهت دستیابی به این هدف و با توجه به ماهیت سوالات تحقیق، روش کیفی تحلیل شبکه مضامین به عنوان استراتژی مناسب انتخاب شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش مدیران نهاد جهاد سازندگی در دهه اول فعالیت این نهاد بوده است که از طریق نمونه­گیری هدفمند و با در نظر گرفتن اصل اشباع با نمونه­ای 25 نفره از این مدیران به صورت عمیق مصاحبه شده است. از تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش 146 کد باز تولید شد که پس از ترکیب 20 مضمون پایه شناسایی و این مضامین در گروه‌های همگن، در قالب سه مضمون سازمان‌دهنده شامل عوامل بیرونی، عوامل درونی فرهنگی و تغییرات درونی ساختاری دسته بندی شد. نتایج تحقیق می­تواند در حفظ ماهیت و هویت سازمان­های اجتماعی و نهادهای ارزشی و مردم پایه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها