تحلیل اهمیت – عملکرد مفاهیم راهبردی اعتلای معلمان و ارائه توصیه‌های سیاستی برای نهادهای سیاستگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش دولتی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

معلمان نقطه آغاز و اساسِ گذار هر تحولی در نظام آموزش‌وپرورش‌ به شمار می‌روند. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های مهم اعتلای معلمان و ارائه توصیه‌های سیاستی به نهادهای سیاست‌گذار با توجه به تحلیل شکاف وضع مطلوب و وضع موجود، شکل‌گرفته است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مرتبط در آموزش‌وپرورش بررسی‌شده و مؤلفه‌های راهبردی اعتلای معلمان استخراج‌شده و در مرحله کمّی با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد، وضع مطلوب در مقابل وضع موجود مؤلفه‌های شناسایی‌شده از منظر سه‌ گروه معلمان، محققان و مجریان ارزیابی و مقایسه شده است. با تحلیل پرسشنامه‌های سه گروه پاسخ‌دهنده ضمن تعیین اولویت هر یک از مؤلفه‌های دوازده‌گانه از منظر هر یک از طبقات، مشخص شد اگرچه در ارزیابی وضع موجود برخی مؤلفه‌ها اختلاف‌نظر مشاهده می‌شود، اما جایگاه ویژه عوامل مربوط به توانمندسازی معلمان، بعد از مقوله‌های معیشتی و منزلتی، مورد وفاق نسبی هر سه گروه مخاطب قرار دارد. از سوی دیگر مؤلفه توسعه مشارکت معلمان با اتفاق‌نظر، هم به لحاظ اهمیت و هم به لحاظ عملکرد در سطح بالاتر از متوسط ارزیابی‌شده است که از توجه متناسب با جایگاه این مؤلفه از سوی مسئولان حکایت دارد. هر سه گروه، نقش دانشگاه فرهنگیان در اعتلای معلمان را در سطح پایین ارزیابی کرده و بر این باورند که منابع تخصیص‌یافته در این حوزه فراتر از جایگاه و نقش این مؤلفه بوده و به‌نوعی اتلاف منابع رخ‌داده است. بهبود نظام پاداش مبتنی بر تخصص نیز از منظر هر سه گروه دارای اولویت پایین ارزیابی‌شده است.

کلیدواژه‌ها