عوامل تاثیرگذار بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

زیرساخت‌های ذهنی و روان‌شناختی کارآفرینان، زمینه‌ساز اقدامات موفق یا ناموفق آن‌ها در آینده‌ی کاری است که در این میان، دانشجویان به عنوان افراد دارای پتانسیل‌های بالقوه راه‌اندازی کسب و کار، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی تهیه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته در میان دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد طبق آزمون فرضیه‌ها؛ تاثیر تمامی 10 عامل در نگرش به کسب و کار تائید شد. برای تعیین مهمترین عوامل، رتبه‌بندی با روش تاپسیس گروهی فازی صورت گرفت که نتایج رتبه‌بندی نشان می‌دهد، حمایت سپاه پاسداران از فرهنگ کارآفرینی، سابقه مسئولیت داشتن در بسیج، توانمندی‌های فنی دانشجویان بسیجی، رشد و پرورش در خانواده کارآفرین و روابط اجتماعی خوب و تعامل با دیگران، 5 عامل مهم‌تر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها